Referater af Hovedkredsmøder

 

Hovedkredsmøde 7. HK

Søndag den 28. juni 2020 kl. 10.00, Strandgade 3, Nørresundby

 

1) Bjarne Sønderstrup er forslået som dirigent og er enstemmigt valgt.

9 stemmeberettigede deltagende på mødet.

 

2) Formandens beretning ved Arne Hove

Det har været et mærkeligt og på mange måder et besværligt år. Skakken har på grund af Corona ligget stille siden marts. Mange turneringer er blevet aflyst og nogle turneringer er blevet afkortet. Dette møde skulle have været afholdt i marts før DM i skak, som er udsat til efterårsferien.

I divisionsturneringen havde 7. HK 6 hold med. 1. og 2. division nåede at blive færdigspillet medens skakligaen spiller de to sidste runder senere. Aalborg vandt 2. division og rykker op i 1. division medens alle nordjyske hold holdt sig oppe, hvilket betyder at der er 7 nordjyske hold i divisionen næste sæson.

Hovedkredsturneringen blev afbrudt inden sidste runde og vi valgte at aflyse sidste runde da turneringen næsten var afgjort. Det eneste spændende var om Aalborg 3 eller Aars 1 vandt Mesterrækken. Der var enighed mellem Aalborg og Aars om, at lade Aars rykke op da Aalborg har svært ved at finde spillere til 3 divisionshold. Brønderslev 1 rykker op i Mesterrækken og DSA skak rykker op i A-klassen.

DSA har i det forløbne år rykket teltpælene op og flyttet til Hjørring. De har fået aktiveret en del gamle spillere. Det er dejligt at der spilles skak i Hjørring igen.

Nordjysk GP blev også et kort et med kun 6. runder. Svend Pedersen Nørresundby vandt Mesterklassen, Arne Fjordside Aalborg 1. klasse, Per Jacobsen Aalborg 2. klasse og Lars Lytzen Aalborg 3. klasse.

Pokalturneringen i år er aflyst.

Det var meningen at vi ville holde et turneringslederkursus her i foråret. Men det er også udsat. Kurset regnede jeg med at skulle forgå via unionens kursus og så mødes man et par gange i Aalborgs lokaler for at få nogle praktiske detaljer at vide. Jens Riis og Bjarne ville undervise i fortolkning af lovene. Desuden regner jeg med, at der skal undervises i oprettelse at turneringer på hjemmesiden og det vigtigste, at stille de elektroniske ure. Jeg håber vi kan få det gennemført i efteråret.

På landsplan har der også været problemer. Mange af dem kan føres tilbage til en person Dick Sørensen. Han blev ekskluderet at DSU for at genere mange personer via mail. Nu forsøger han så at blive medlem igen ved at sagsøge vores formand Poul Jacobsen. Det virker som en lille ting, men emnet er blevet diskuteret på alle møder og har tæret på alles kræfter.

 

Bjarne Sønderstrup tilføjelse:

Den 14. juni var Bjarne til HB mødet, og man kan selv gå ind og læse referatet. Det sidste i sagen med Dick Sørensen er i fuld gang med advokater på, og det er en sag, som er trukket meget i langdrag grundet eskaleringer fra Dick Sørensens side mod DSU.

Der vil blive indført afgifter til FIDEs ELO-rating. På trods af en tidligere aftale ml. DSU og FIDE, så vil FIDE nu ændre praksis, så der i alle-mod-alle turneringer skal betales en afgift. FIDE’s ændring er med omgående virkning.

Som arrangører har man forskellige valg: IKKE at arrangere alle-mod-alle turneringer; at undlade at annoncere, at der afholdes alle-mod-alle turneringer; eller at lave Schweizer turneringer.

Det nemmeste vil være ikke at vinge ELO af, når der skal afholdes en turnering eller at lade klubberne selv bestemme, hvordan de vil afholde turneringer.

En evt. nedlægning af Dansk Skaksalg blev diskuteret på HB-mødet. I så fald vil alle klubber miste penge hos Dansk Skaksalg, da de har fået juniorinstruktør støtte for at undervise juniorspillere i klubberne. Der står måske 5-10.000 kr. i Dansk Skaksalg per klub, som endnu ikke er indløst. Poul Jacobsen har forsikret om, at der er styr på Dansk Skaksalg igen med nye kræfter. OBS. på evt. at få brugt de penge, som klubberne har som indeværende hos Dansk Skaksalg, i tilfælde af, at det bliver lukket ned.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

2019 regnskabet er underskrevet af revisorerne med et overskud på 3.290,01 ift. budgettet. Regnskabet er blevet godkendt.

 

4) Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.

Budgettet er godkendt.

 

5) Behandling af indkomne forslag. - Se nedenfor.

 

Forslag 1, Bilag 1 til punkt 5: Forslag fra hovedkredsbestyrelsen til ændring af § 3 i reglement for Hovedkredsens holdturnering

Første del, der lyder således:

”Kampene spilles på hjemmeklubbens spilleaften, i henhold til vedtagelse på Hovedkredsmødet. Der kan spilles i weekenden, hvis klubberne er enige om det.”

Ændres til:

”Kampene spilles på hjemmeklubbens spilleaften, der skal være en hverdagsaften, mandag til torsdag, medmindre andet aftales mellem klubberne.”

Bemærkning: Forslaget indebærer ikke nogen ændring i forhold til den hidtidige praksis. Der er blot tale om en præcisering, fordi nogle mente, det var uklart.

 

Kommentarer på mødet: DSA er bekymret ift. ændringen, da de ikke har mulighed for at afvikle klubaktiviteter i hverdagene. De ønsker at bibeholde lørdag som en spilledag. Problematikken er, at weekenden er dedikeret til familierne, og at der også skal være tid til divisionsturneringen, som afvikles på søndage - hvor det i forvejen kan være svært at få brætterne bemandet. Der er et ønske om at bibeholde en vis fleksibilitet ift. planlægningen af turneringer, således at det stadig vil være muligt at kunne afholde spilleaftener på en lørdag.

8 stemmer for ændringen. 1 som undlader at stemme.

 

Forslag 2, Bilag 2 til punkt 5: Forslag om ”Wild Card” i 7 HK holdturnering i den kommende sæson med start fra oktober 2020 til marts 2021.

Forslaget går på at nydannede skakklubber eller skak akademier får mulighed for, at spille med andre hold på samme niveau målt i rating.

Som det er nu kan et hold have mere end 600 i rating forskel fra bund til top i eksempelvis A og B-klassen.

Dette gavner ikke noget af holderne i en A eller B klasse rent sportsligt eller motivationsmæssigt, med en så stor rating forskel mellem holderne i respektive klasser.

Undertegnede ønsker at Hovedkredsen i 7HK tager stilling til muligheden, for at man udvider mesterrækken med 1-2 hold, hvor der er mulighed for netop nyetablerede hold, at få et ”Wild Card” til at spille med i den kommende mesterrække med start fra oktober 2020.

Med venlig hilsen

Johan Ravnborg

Formand Dansk Skak Akademi

 

Kommentarer på mødet: Der blev rejst en bekymring om, hvordan denne udvælgelse skal ske. Antallet af hold er låst pt., og det menes, at forslaget er uigennemførbart ift. det nuværende reglement.

Det er et ufærdigt forslag, som man evt. bør overveje at udvikle således, at man i fremtiden undgår at møde modstanderhold, som i rating er langt under eller over.

8 stemmer mod forslaget. 1 som undlader at stemme.

 

Forslag 3, Bilag 3 til punkt 5: Forslag til ændring af holdturneringens form:

Motivation :

Undertegnede er efter nogle passive år igen startet i klub, denne gang i DSA med base i Hjørring.

Anledningen var, at der manglede erfarne kræfter på holdet i B-rækken som sammenholdt med klubaften om lørdagen blev afgørende for at jeg meldte mig ind.

Som holdturneringen eksisterer i dag starter alle nye klubber i laveste række med fri tilmelding og så skal man ellers arbejde sig op igennem rækkerne.

Denne rækkefølge virker for nystartede klubber direkte hæmmende for at kunne tiltrække skakspillere fra passivitet (udmeldt) til at melde sig ind og dermed tage aktivt del i skaklivet igen.

I en tid hvor antallet af hold og antallet af klubber stagnerer år for år så er der brug for en holdturnering der kan motivere opstart af nye klubber og aktivering af de passive spillere der med årene er faldet fra og i denne sammenhæng er den nuværende struktur ufleksibel. Der er brug for en form der muliggør vækst.

Inspiration :

Jeg har noteret mig, at Sydjysk kreds har en ret interessant indretning af deres holdturnering med en mesterrække og nedenunder kun en klasse med 4 mands hold der spiller finale om oprykning til mesterklassen, hvilket kunne være en model for fremtidig klasse under mesterrækken.

Krav til mesterrækken:

·         Der skal være sikret plads til nedrykkere fra 2. division og der skal være plads til oprykker(e) fra klassen under mesterrækken.

·         Rækken kan evt. overvejes udvidet til maksimalt 10 hold á 6 spillere, der spiller alle mod alle.

·         Sålænge der så er frie pladser i mesterklassen påtænkes fri tilmelding efter holdopstillingens gennemsnitlige styrke.

Krav til fællesrækken:

·         4 mands hold

·         Fri tilmelding

·         Ved maksimalt 12 hold tilmeldt opdeling i 2 grupper á maksimalt 6 hold med seedning efter holdopstillingens gennemsnitlige styrke

·         Ved maksimalt 18 hold tilmeldt opdeling i 3 grupper á maksimalt 6 hold med seedning efter holdopstillingens gennemsnitlige styrke

·         Efter det indledende gruppespil spilles finale gruppe med deltagelse af vinderne af de indledende grupper eller oprykningskamp såfremt der blot er 2 indledende grupper.

Afsluttende bemærkninger:

Det er mit indtryk, at det for størstedelen af holdene vægtes højest at spille på hold i holdturneringen fremfor at rykke op i en højere række. Flere spillere har typisk spillet på samme hold med de samme klubkammerater i flere år som er en del af motivationen.

Med nærværende forslag er jeg overbevist om, at der yderligere kan bringes noget ”dynamik” ind i holdturneringen som kan gøre turneringen mere attraktiv i retning af at stille flere hold og tillige give motivation for at starte nye klubber i områder der tidligere har været basis for klubliv.

 

Med venlig hilsen

Kristen M. Jensen

 

Kommentar på mødet: Forslaget er lavet med henblik på at bringe noget mere ”dynamik” ind i holdturneringen, som kan gøre turneringen mere attraktiv ift. at stille flere hold og tillige motivere til at starte nye klubber i områder, hvor der tidligere har været basis for klubliv.

 

Kommentarer på mødet: Det er ikke tanken at implementere ændringen allerede fra den kommende sæson. Der er en forståelse for, at det ikke giver meget mening, at et stærkt hold er tvunget til at stille op i B-rækken for at kæmpe sig op gennem rækkerne. Der mangler en fleksibilitet til, når der kommer nye hold til, som er meget stærke. Endeligt var der en del debat, og der er et ønske om at kigge på A- og B-rækken til den næstkommende sæson. Et ønske om, at det vil blive taget op på næste møde.

Der kan ikke stemmes konkret om dette forslag, men der er en opfordring om at arbejde videre med denne idé og gøre den mere konkret. Klubberne bør inddrages i den endelige beslutning.

 

Forslag 4, Bilag 4 til punkt 5: Forslag til hovedkredsmødet 2020.

Min motivation:

På baggrund af Corona krisen, samt at vores formand for DSU Poul Jacobsen har et ønske om ”skak kan være på mange måder” for alle medlemmer af Dansk Skak Union, har jeg følgende forslag til drøftelse på det kommende hovedkredsmøde.

Forslag:

At alle skakklubber opretter sig som ”hold” på lichess.org på internettet og at vi derigennem udfordrer hinanden via holdkampe online i lyn og hurtigskak, samt inviterer hinanden at spille med i diverse online turneringer løbende gennem året i 7HK.

Hvad med snyd i forbindelse med onlineskak?

Det er ikke muligt at snyde i mens man spiller, i det at lichess.org holder øje med alle partier som bliver spillet. Hvis der er nogen som fristes til at bruge Fritz eller et andet skakprogram som sin ”sekundant”, bliver kontoen automatisk lukket af lichess.org .

Vision:

Nævnes kan at Dansk Skak Akademi allerede er i gang med at planlægge forskellige holdkampe mod skakklubber i Københavns området via lichess.org , samt er i gang med at oprette online turneringer i diverse discipliner som lyn, hurtigskak og sågar korrespondance skak turneringer på internettet i fremtiden.

Her kunne undertegnede også tænke at man kunne lægge alternative sideløbende skakturneringer i forbindelse med vores GP turneringer i hurtigskak på internettet i fremtiden.

Det er kun fantasien som sætter grænser for hvad man kan opnå gennem denne nye mulighed som onlineskak giver os i 7HK.

Med venlig hilsen

Johan Ravnborg 

Formand

Dansk Skak Akademi

 

Kommentarer på mødet: En kritik af Lichess ift., at man skal spille mange partier for at få sin reelle rating. Måske kunne DSU inddrages i en platform, så man kan starte med sin reelle rating, hvis man skal deltage i onlineturneringer?

Kredsen kan ikke bestemme, om medlemmerne skal være medlemmer eller ej, men det er en interessant idé, som giver mange muligheder for at spille skak i de perioder, hvor der ikke afholdes mange turneringer – eller evt. i en Covid-19 nedlukningsperiode.

Det bør stå klubberne frit for selv at organisere online turneringer. Det er til stor glæde, hvis der er medlemmer, som ønsker at afholde turneringer og skabe flere skakaktiviteter. Evt. kan Johan fra DSA lægge et opslag op på hjemmesiden for. at opfordre klubberne til at melde sig til Lichess eller evt. Chess24.

Der var en bekymring om manglen på organisering ift. at sammenkoble online medier med klubberne og turneringer.

Der var en tanke om at forsøge at motivere juniorspillere til at deltage i træningssessioner eller turneringer lokalt på fx Lichess eller Chess 24 for evt. at skabe interesse for at deltage i live turneringer. Evt. et Nordjysk Mesterskab for juniorer i onlineskak.

Unionen arbejder allerede nu med onlineskak, så der vil sandsynligvis komme et udspil herfra ift. Turneringer. Fra HB mødet: Mads Boe forslag om en turnering i onlineskak. Et udvalg blev udstedt om at komme med generelle retningslinjer for onlineskakturneringer inkl. støtte til præmier (se referat fra HB-mødet den 14. juni).

 

Der kan ikke stemmes konkret om dette forslag, men der er en opfordring om at arbejde videre med denne idé.

 

6) Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) og initiativpræmie (klub).

Dette blev skrevet i februar måned: Indstilling af Sune Nordman Hansen, (tidligere) formand for Brønderslev Skakklub. Bestyrelsen ønsker ikke at indstille nogen til initiativpræmien.

Dette blev vedtaget enstemmigt.

 

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. -  Formand for 2 år (bestyrelsen foreslår Bjarne Sønderstrup),  1 medlem for 2 år (bestyrelsen foreslår Louise Højen).

Bjarne Sønderstrup og Louise Højen blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen.

 

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Benny Grønhøj)

Enstemmigt valgt ind.

 

9) Valg af turneringskomité på 3 medlemmer. (, Hans Andersen og Hans Engen).

Enstemmigt valgt ind.

 

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Willy Møller og Niels Pedersen. - Poul Erik Niebuhr)

Enstemmigt valgt ind.

 

11) Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen (Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11) og pokalstævnet (Der foreslås den 20. marts 2021 i Aalborg).

De forslåede spilledatoer blev vedtaget.

DM i Svendborg bliver afholdt i uge 42 fra mandag-fredag. Dog starter landsholdsklassen allerede fredag i uge 41.

Lørdag den 17. oktober er der delegeret møde i Svendborg. Der opfordres til deltagelse.

 

12) Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde (Der foreslås den 16. marts 2021 i Aalborg.

Godkendt.

 

13) Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. - Der foreslås søndag den 28. marts i Nørresundby.

Godkendt.

 

14) Eventuelt.

På HB-mødet blev det diskuteret, hvordan GDPR har været oppe at vende i en sag mod Dick Sørensen. Det udviklede sig til nærmere bekymringer vedr., hvordan vi som kredse og klubber lagrer personfølsomme data, billeder o.a. samt hvordan man undgår at komme i klemme juridisk. En diskussion vedr. at få udviklet nærmere regulativer udover dem, som er tilgængelige på DSU's hjemmeside. Dette er endnu ikke afklaret.

 

Aars Skakklub har fejret 100-års jubilæum og ønsker at planlægge en turnering. Perioden i december 2019 (tidspunkt for jubilæet) var for travl, og i 2020 lukkede DK ned grundet Covid-19.

 

Tranum - der er ikke adgang for personer i kørestol, da kampene afvikles i kælderen, så man ikke kan deltage. Der er ikke elevator, så for ikke at udelukke spillere fra holdturneringen, opfordres der til dialog med Tranum. Dialog med Tranum for at planlægge sig ud af denne bekymring.

 

Grand Prix serien kører som vanligt til næste år. Et ønske om at få spilledatoer hurtigst muligt.

 

Nørresundby - sommerturneringen begynder fra på torsdag, hvor man kan komme og deltage, når man kan. Læs mere på deres hjemmeside.

 

Referent: Louise HøjenReferat ordinært hovedkredsmøde. Søndag den 7. april 2019, kl. 10,00, Strandgade 3, Nørresundby.

  Deltagere: Bent Sørensen Nørresundby, Arne Hove Nørresundby, Bjarne Sønderstrup Aalborg, Arne Fjordside Aalborg, Jens Riis Sæby, Jan Kjeldsen Brønderslev, Henning Larsen Aars/Nibe, Poul Erik Niebuhr Aars/Nibe og Bent Nielsen Skørping. 

Poul Erik Niebuhr Aars/Nibe har ikke stemmeret.

Referent: Arne Hove

1) Valg af dirigent.

Bjarne Sønderstrup

2) Formandens beretning

Vi har været godt repræsenteret i divisionsturneringen. Jetsmark i ligaen. Nørresundby og Aalborg i 1. division. Jetsmark, Aars-Nibe, Skørping og Aalborg i 2. division. Specielt var det nyt med 4 hold i 2. division, men dermed var det heller ikke overraskende, at 2 nordjyske hold måtte rykke ud af divisionsturneringen.

I næste sæson har vi 6 hold, hvilket er et mere end i sæson 2017-18.De flere hold i divisionen er forklaringen på færre hold i vor egen holdturnering.

Ellers kan vi stadig glæde os over stor aktivitet i hovedkredsen. Det gælder JGP. NGP samt en række koordinerede turneringer.

Af større begivenheder kan nævnes ”Larsens Nordjyske Mindeturnering”, der blev afviklet for 4. gang i efterårsferien. Vi kunne glæde os over deltagelse af skaklegenden  Sveshnikov, der kom direkte fra sejren i det russiske seniormesterskab. Han og Jørn Sloth gav et meget tankevækkende indslag om russisk skak.

Af andre nyskabelser kan nævnes, at vi har genetableret Vendsysselmesterskabet, der blev afviklet som hurtigskak over to dage på Vrå Højskole. Derudover har vi etableret en juniorholdturnering med 4 mandshold, hvor den ene spiller kan være en chauffør. Turneringen blev afviklet over to runder i hhv.  Brønderslev og Jetsmark. Vi planlægger at fortsætte i næste sæson.

Organisatorisk var det en skuffelse, at Hobro Skakklub uventet forlod os. Da formanden trak sig, var der ingen parat til at tage over. Læren heraf må være, at det er vigtigt i tide at sikre sig afløsere på bestyrelsesposter.

Medlemstallet er stabilt, men vi er langt fra medlemstallet for år tilbage. Målet er at skaffe nye medlemmer og gerne i den yngre aldersklasse. Aldersprofilen i klubberne lægger op til ønsket, men vi kan dog glæde os over, at de gamle medlemmer er meget loyale og fortsætter i klubberne.

  Beretningen blev derefter debatteret:

Skørping har fået mange nye juniormedlemmer. I forhold til juniormedlemmer er starttidspunktet kl. 19 ikke optimal.

Juniorholdskak er et godt initiativ. Bræt- og match point lægges sammen.

NGP har kun haft 7 arrangører i denne sæson. Det er optimalt med 8. Aalborg overvejer at lave 2 arrangementer.

Aars/Nibe er meget aktiv på skolerne, hvor de tilbyder undervisning i skak.

Hjallerup Skakklub lukker. To spillere flytter nok over til Brønderslev medens juniorarbejdet fortsætter.

3 medlemmer af bestyrelsen Arne Hove, Bjarne Sønderstrup og Jens Riis ønskede, at Bent gik af som formand, da han ikke længere er i stand til at lede 7. hovedkreds på en betryggende måde.

Der var en kort debat hvor de enkelte kom med eksempler på dette. Der blev enighed om at lave to afstemninger, først om Bents beretning og derefter om mistillidsvotummet fra de tre bestyrelsesmedlemmer.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Mistillidsvotummet blev vedtaget med følgende stemmer:

For                5 stemmer

Imod             1 stemme

Stemmer ikke 2 stemmer

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

Godkendt.

  4) Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.

Godkendt

5) Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår, at man går over til at anvende tillægstid i Nordjysk Grand Prix. Der foreslås 15 min. +5 sek. pr. træk fra træk 1.

Enstemmigt vedtaget

  6) Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) og initiativpræmie (klub).

Johan Holmström blev indstillet til hæderstegn og ingen til initiativpræmie.

  7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. -  Claus Jacobsen, Arne Hove og Jens Riis er på valg. De 2 sidstnævnte er villige til genvalg.

Grundet Mistillidsvotummet skulle der først vælges ny formand for et år, Arne Hove og Bent Sørensen stillede op. Arne Hove blev valgt som ny formand med følgende stemmer:

Arne Hove                          5 stemmer

Bent Sørensen                     2 stemmer

Blanke                                1 stemme

  Kasserer: Jens Riis blev valgt

Turneringsleder: Arne Hove blev valgt

Bestyrelsesmedlem for 2 år, Jan Kjeldsen blev valgt.

Bestyrelsesmedlem for 1 år, Louise Højen Jetsmark blev valgt.

  8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen: Benny Grønhøj Aars/Nibe blev valgt

  9) Valg af turneringskomité på 3 medlemmer. – Der foreslås Poul Erik Niebuhr, Hans Andersen og Hans Engen.

Alle tre blev valgt.

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. - Svend Aage Sørensen, Willy Møller. - Poul Erik Niebuhr.

Nils Pedersen og Willy Møller blev valgt til revisorer og Poul Erik Niebuhr blev valgt som revisorsuppleant.

11) Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen (Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11) og pokalstævnet (Der foreslås den 14. marts 2020 i Aalborg).

Holdturneringsafslutningen blev udskudt en uge så divisionsturneringen er færdig inden.

Ugerne 44-46-48-2-5-9-12 blev valgt

Pokalstævnet 28. marts 2020 i Aalborg

12) Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde.

Afslutning 16. marts i Aars blev valgt.

13) Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. - Der foreslås søndag den 29. marts (alternativt torsdag den 26. marts) i Nørresundby.

29. marts blev valgt.

  14) Eventuelt.

Pinse pokalstævnet blev drøftet. Her nævntes muligheden for at stille sammensatte junior og seniorhold på tværs af klubberne.

Willy Møller er ved at tage turneringslederlicens og har fundet ud af at Skakhåndbogens regler om Schweizer ikke er opdateret.

DSUs turneringssystem regner forkert ved ratingtal under 1000. Udviklingsfaktoren er 45 i systemet og ikke 60 som den burde være..

Der blev indbudt til Himmerlandsturneringen i Aars.

Brønderslev regner med, at der bliver et VM på Vrå Højskole Kristi Himmelfartsdag.

Bent blev takket for hans 5 år som formand.

 


Referat af Ekstraordinært hovedkredsmøde torsdag den 16. august 2018 i, Nørresundbys lokaler Strandgade 3.

Følgende deltog i mødet: Rasmus Kristiansen, Skørping, Bjarne Sønderstrup, Aalborg, Benny Grønhøj, Aars, Arne Fjordside, Aalborg, Jens E Hansen, Frederikshavn, Jens Riis, Sæby, Arne Hove, Nørresundby, Jan Kjeldsen, Brønderslev, Sune Normann Hansen, Brønderslev, Jan Peter Lysberg, Aalborg, Bent Sørensen, Nørresundby, Henning Larsen, Aars.

Der var 2 emner, som bestyrelsen ønskede at høre medlemmerne om.

1.       Holdturnering for juniorer.

Der var en god debat om ungdomsarbejde. Der blev berettet om godt samarbejde med skolerne, nogle steder, mens det kneb andre steder. Det var den generelle opfattelse, at stævner for unge bør ligge på lørdage, og ikke om aftenen. Det er en god ide at involvere forældre i arbejdet. Der taltes om, at man kunne invitere skoler til stævner, eventuelt også på tværs af kommuner. Der  var bred opbakning til at spille med 4-mands hold, med en aldersgrænse på 16 år, men hvor den ene spiller kunne være en voksen, idet man skal bruge en chauffør. Der var tale om, at Brønderslev og Aalborg kunne lægge ud med en indbyrdes match, som så skulle danne grundlag for evaluering og planlægning for fremtiden. Andre naboklubber kunne gøre noget tilsvarende. Bent Sørensen fik til opgave at kontakte Bjarne Søndergaard med henblik på at koordinere med JGP. Der var stemning for at lave et regionalt stævne i efteråret.

  Efterfølgende har Bent Sørensen haft en snak med Bjarne.

Bjarne opfattede en holdturnering som et supplement til JGP og ikke en konkurrent. Han så som det største problem at finde en lørdag. Ud fra de datoer, der foreligger nu, mener jeg, at lørdag d 10. november er en mulig dag.

Bjarne vil gerne sende indbydelser ud til skoler.

Bjarne og Bent var enige om, at det er en god idé at forsøge. Det er godt, hvis der melder sig deltagere. Er der kun få, aflyser vi.

Ud fra tilmeldingerne vil Arne Hove tilrettelægge turneringen.

 

2.       Reklamekampagne, der stiller krav til klubberne.

På mødet var der ingen opbakning til projektet, som har været omtalt på DSU´s hjemmeside mv. Konklusionen var, at det er op til hver klub, om man vil gå ind i det.

3.       Eventuelt.:

Intet at referere.

Referent: Jens RiisReferat fra ordinært hovedkredsmøde, søndag den 18. marts 2018, kl. 10.00, Strandgade 3, Nørresundby.

Der var afbud fra hk-formand Bent Sørensen og bestyrelsesmedlem Claus Jacobsen. Til stede var fra bestyrelsen: Jens Riis, Arne Hove og Bjarne Sønderstrup (referent). Yderligere var Aalborg Skakforening, AarsNibe, Nørresundby og Hjallerup repræsenteret ved hhv Arne Fjordside, Henning Larsen, Svend Aage Sørensen og Jesper Pedersen.

Mødet startede med at mindes Preben Nielsen, Nibe og Jørn Bach Hansen, Aalborg Skakforening, der var gået bort det forgangne år.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent. Bjarne Sønderstrup blev foreslået og valgt.

2) Formandens beretning Bent Sørensens beretning var bragt på hjemmesiden og blev læst op af Jens Riis:

Vort medlemstal var ved årsskiftet 311. Et medlem mere end året før. Aldersfordelingen gør, at vi mister medlemmer, men tallene viser, at vi heldigvis får nye medlemmer. På landsplan ser det desværre ud til, at DSU står til et vigende medlemstal, hvilket er et økonomisk problem.

I de gode gamle dage havde vi også flere medlemmer. Jeg har hørt tallet 700. Vi skal hele tiden være opmærksom på, hvad vi gør for at få nye medlemmer. Med den store skakaktivitet på skolerne har vi et potentiale der.

I 7.HK har vi gode tiltag på området. Sammen med Dansk Skoleskak står vi bag Junior Grand Prix nogle lørdage i sæsonen. Det er en glimrende overgang fra skoleskak til turneringsskak.

Vor egen Grand Prix turneringer har mest tilslutning fra vi gråhårede, men er åben for alle aldersgrupper.

Jeg mener, at den korte betænkningstid er væsentlig, når vi skal have tilbud til nye og unge medlemmer. Derfor finder jeg det positivt, at Brønderslev Skakklub og Vrå Højskole er kommet på banen med et par meget vellykkede turneringer. Vi håber, det fortsætter. Vi fik genindført Vendsysselmesterskabet. Og det kan udmærket gennemføres som hurtigskak.

Vores holdturnering kører fortsat på et godt niveau. De lokale mesterskaber og klubturneringer ser også ud til at have god tilslutning. Vore medlemmer er aktive.

I efterårsferien arranger Aalborg Skakforening og Nørresundby Skakklub igen ”Larsens Nordjyske Mindeturnering”. I 2019 har Års/Nibe jubilæum. Jeg tror, de er gået i tænkeboks.

Bent havde i mail tilføjet en glæde over, at både Aalborg 2 og Skørping Skakklub reddede livet i 2.division, sidstnævnte efter sejr over Viby. Vi kan nu være stolte over at have fire nordjyske hold i 2.division, to i 1.division og ét i Skakligaen.

Jens udtrykte også glæde over fin deltagelse i GP-turneringerne. I alt over hele sæsonen havde 234 deltaget.

Beretningen blev herefter godkendt.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår. Jens Riis uddelte det reviderede regnskab, der havde givet et overskud på 4917 kr. for en stor del på grund af mindre udgifter til møder og rejser og manglende udbetaling efter ungdomsinstruktørordningen. Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer.

4) Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.

Budgettet var ligeledes omdelt. Der budgetteres med et overskud på 2645 kr. Tilskud til Bent Larsens Mindeturnering på 5000 kr. Uændret kontingent.

5) Behandling af indkomne forslag. Intet

6) Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) og initiativpræmie (klub).

Til hæderstegnet indstilles Per Grevlund, Nørresundby Skakklub. Bent Sørensen havde skrevet begrundelse, der blev læst op af Jens Riis.

Til initiativpræmien indstilles DSA/Brønderslev Skakklub. Begrundelsen blev ligeledes læst op.

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. -  Bent Sørensen og Bjarne Sønderstrup er på valg. BS og BS blev genvalgt.

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. - Jesper Pedersen er på valg. Genvalg

9) Valg af turneringskomité på 3 medlemmer. - Poul Erik Niebuhr, Søren Hauge, Hans Engen. Genvalg

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. - Svend Aage Sørensen, Birger Andersen. - Poul Erik Niebuhr.

Til ny revisor i stedet for Birger Andersen blev valgt AarsNibes kasserer Villy Møller. Ellers genvalg.

11) Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen (Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11) og pokalstævnet (Der foreslås den 6.april 2019 i Aalborg). Vedtaget

12) Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde. Aalborg Skakforening , Strandvejen 12-14, tirsdag d. 12.marts.

13) Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. - Der foreslås den 24. marts i Nørresundby. Vedtaget

14) Noget om Facebook v/Martin Drastrup Martin Drastrup kunne alligevel ikke deltage. Men man diskuterede emnet, og der var nogenlunde enighed om at FB var et stærkt medie og næsten uundgåeligt, især hvis man vil ud til nye og unge mennesker. Der er behov for en moderator, og i den rolle har Martin optrådt konsekvent. Der var forslag om at ændre navnet på FB-siden fra 7 HK til Nordjylland, således man udgår tvivl og misforståelser.

15) Eventuelt. Arne Fjordside orienterede om DSUs nye tiltag med en skaklejr for voksne, der har været afholdt i Løgumkloster med 46 deltagere. En stor succes, der vil blive gentaget.

Hovedkredsen har tilmeldt flere deltagere til dommerkursus. Bent Sørensen, Villy Møller, Benny Grønhøj og Maria Vasova.

GP-datoer. Der opfordres til at indsende datoer. De to første stævner ligger fast. 15/9 i Aalborg og 29/9 i Aars. I Nørresundby spilles den 24/11.

Pokalstævnet 7/4 2018 i Aalborg. Der oprettes indbydelse på DSUs hjemmeside.

Aalborg Byturnering i Aalborg og Nørresundby: 21/8, 23/8, 28/8, 30/8, 4/9, 6/9, 13/9. Aalborg administrerer.

For referat: Bjarne Sønderstrup 18/3 2018Referat af ordinært Hovedkredsmøde i 7. hovedkreds, søndag den 26, marts 2017

  Deltagere: Bent Sørensen, Arne Hove, Jens Riis, Claus Jacobsen og Bjarne Sønderstrup fra bestyrelsen. Svend Aage Sørensen, Nørresundby, Henning Larsen, Aars/Nibe, Arne Fjordside, Aalborg.

1)       Valg af dirigent.

Bjarne Sønderstrup

2)       Formandens beretning

Skriftlig beretning ses nedenfor.

Der var en god og konstruktiv snak om juniorskakken og i særdeleshed skoleskakken. Hvordan kan vi i klubberne facilitere den positive udvikling der er i skoleskakken og hvordan sikrer vi overgangen til klubberne? En del snak om FB og hvordan vi styrker brugen af det ude i klubberne. Arne Fjordside foreslog at interesserede foreninger kigger på app’en ”min forening” der kan hjælpe med medlemshåndteringen.

3)       Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

Jens Riis fremlagde regnskabet. Regnskabet fremviser et overskud på kr. 2.826,45 imod et budgetteret underskud på kr. 780. Overskuddet skyldes primært mindre udgifter til bestyrelses- og HB møder samt omlægning af ratingafgiften for holdturneringen. Overskuddet overføres til formuen der herefter udgør kr. 73.996,46. Svend Aage bemærkede at han gerne så at bilagene var underskrevet af bestyrelsen. Der er ikke angivet tegningsrettigheder i vedtægterne men det besluttedes at alle bilag fremover godkendes af formanden som underskriver bilagene sammen med kassereren.

4)       Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse; herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.

Jens Riis fremlagde budgettet. Kontingentet blev foreslået uændret, hvilket blev vedtaget. Der budgetteres med et overskud på kr. 1.025,-.

5)       Behandling af indkomne forslag.

Der var fra bestyrelsen fremsat følgende forslag om at ændre reglementet for Pokalturneringen:  

Den nuværende §6 stk. 1 ”7. hovedkreds udsætter præmier til hver af de 4 holdkategorier” ændres til:

7. hovedkreds udsætter præmier, så der også er til breddeholdene.

En konsekvens af dette er, at senior50+ hold samt juniorhold slettes i §5.

  Begrundelse er at der i 2016 kun var tilmeldt ét seniorhold. Der dermed var garanteret præmie, hvilket ikke blev opfattet som rimeligt. Der var ingen juniorhold tilmeldt. Der var dog enighed om at såfremt der stiller juniorhold op fremover kan bestyrelsen vurdere om der skal udloves præmie.

6)       Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) og initiativpræmie (klub).

Jesper Pedersen fra Hjallerup Skakklub indstilles til modtagelse af DSU’s hæderstegn. Baggrunden er hans store arbejde i forbindelse med genrejsningen af Hjallerup Skakklub. Jesper tog initiativ til genoprettelse af Hjallerup Skakklub i 2014, efter at den havde været lukket i en årrække. Klubben er velfungerende og har i år 2 hold i holdturneringen, og arrangerer hvert år en GP turnering. Jesper har været formand i klubben siden starten.

Brønderslev Skakklub indstilles til initiativpræmien. Efter at have været uden skakklub lykkedes det i 2015 at genstarte Brønderslev skakklub. Det skete gennem flere lokale initiativer.

Kontakt til medlemmer af den tidligere klub var en af de udbytterige initiativer. En anden var etablering af skoleskak på byens skole. Klubben var fra starten meget markant i lokalmiljøet og havde hurtigt 25 medlemmer, dog reduceret til 15 i dag, da nogle medlemmer er gået til andre klubber.

Holdet har allerede spillet sig op fra B til A-rækken med mulighed for at avancere yderligere.

7)       Valg af medlemmer til bestyrelsen. -   Jens Riis, Arne Hove og Claus Jacobsen var på valg.

Forslag om genvalg. Jens Riis var villig til at modtage genvalg men antydede at han overvejer at stoppe næste gang. Alle blev genvalgt.

8)       Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Jesper Pedersen var på valg.

Forslag om genvalg. Jesper blev genvalgt.

9)       Valg af turneringskomité på 3 medlemmer. - Poul Erik Niebuhr, Søren Hauge, Hans Engen .

Forslag om genvalg. Alle blev genvalgt.

10)    V alg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. - Svend Aage Sørensen, Birger Andersen. - Poul Erik Niebuhr.

Forslag om genvalg. Alle blev genvalgt.

11)    Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen (Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11) og pokalstævnet. – Der foreslås den 7. april 2018 i Aalborg).

Vedtaget

12)    Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde.

Det blev vedtaget det er den 12. marts i Aars.

13)    Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. - Der foreslås den 18. marts i Nørresundby.

Vedtaget

14)    Eventuelt.

Det foreslås at klubberne til næste år skal indsende forslag til hæderspris og initiativpræmie.

Det blev vedtaget at man i hurtigskak (pokalturneringen) fremadrettet bruger reglerne for nærskak ved ulovligt træk. Dette føjes ind i reglementet og der skal tydeligt gøres opmærksom på det i indbydelserne. Det besluttedes at der tillægges to minutters tid til modstanderen ved et ulovligt træk.                          


Formandens beretning

Vi kan igen i år konstatere et stabilt medlemstal med en svagt stigende tendens. Opgjort ved årsskiftet havde vi 310 medlemmer. De foregående har tallene været 301, 285 282, 269. I betragtning af den høje gennemsnitsalder i klubberne, er medlemsudviklingen forbavsende god.

Alligevel skal vi fokusere på at skaffe flere medlemmer, så vi kan komme tilbage til tidligere tiders medlemstal.

Den store skakaktivitet på skolerne og de mange deltagere i Juniorgrandprixen her i Nordjylland kan kun give anledning til optimisme. Det er vigtigt, at vi i klubberne er parat til at tage imod disse potentielle medlemmer. Vi skal være åbne over for, at deres ønsker til spilletidspunkter måske er anderledes end vi gråhårede medlemmer.

På landsplan må vi desværre konstatere, at medlemstallet fortsat er svagt vigende. Det er ikke godt for unionens økonomi. Det kan få betydning for Skakbladets fremtid.

 

Hovedkredsens holdturnering er vor største aktivitet. 27 hold deltager. Medregner vi divisionsholdene kommer vi op på, at 164 spillere er aktive i hver runde. Det er over halvdelen af vore medlemmer.

Også vores grandprixturneringer på de 8 lørdage i sæsonen har en stigende tilslutning. Det er dejligt, at klubberne påtager sig opgaven med at organisere disse turneringer.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke klubberne for et godt samarbejde.

 

13-03-2017

                                                                                                                                                               

Referent: CJ


Referat af det ordinære hovedkredsmøde

Søndag den 20. marts 2016, kl. 10,00 Strandgade 3, Nørresundby.

Til stede: Bent Sørensen, Arne Hove, Jens Riis, Claus Jacobsen og Bjarne Sønderstrup fra bestyrelsen. Svend Aage Sørensen, Nørresundby, Rasmus Kristiansen, Skørping, Jesper Pedersen, Hjallerup, Henning Larsen, Aars/Nibe, Johan Holmström og Steven Vestergaard, Brønderslev

1) Valg af dirigent.

Bjarne Sønderstrup blev valgt.

2) Formandens beretning. (Et skriftligt sammendrag af beretningen kan ses på hovedkredsens hjemmeside)

BSø kunne berette om at vi har haft en lille fremgang i medlemstallet i 7. HK og at det generelt går godt i ”Nordjysk Skak”. Endvidere indeholdt beretningen en del om udviklingen på ungdomssiden og behovet for en skærpet indsats I forhold til fastholdelsen. Der var en god og konstruktiv debat omkring bordet. BjS – kommenterede ifht. om vi er gearede i klubberne til at modtage dem. BjS påpegede at det er vigtigt at vi får de unge med i klubbernes holdturnering og de andre ”rigtige turneringer”. Derudover skal vi være åbne overfor eftermiddagsturneringer mv. BSø snakkede om Facebook i forhold til at der i Hovedbestyrelsen har været en del snak om nødvendigheden af at bruge dette medie i højere grad. CJ orienterede om muligheden for at vi tager DM i 2017.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

JR gennemgik regnskabet. BjS orienterede om arrangementet der havde været på Nordkraft i forbindelse med Bobby Fischer filmen. Hovedkredsen har bevilliget penge til arrangementet men pga. forskellige forhold er de ikke blevet opkrævet/afrapporteret fra Aalborg Skakforening, Der var enighed om at beløbet kan udbetales i 2016.

4) Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse; herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen .

JR fremlagde budgettet. Dette gav ikke anledning til kommentarer

5) Behandling af indkomne forslag. (Forslagene findes i deres fulde ordlyd på 7. hovedkreds’ hjemmeside)

5.1 Forslag til nyt reglement for Pokalturneringen

BSø redegjorde for forslaget. HS spurgte til hvilket ratingtal der lægges til grund.

Det er ratingtallet fra 1. januar der er afgørende . Forslaget blev vedtaget

5.2 Forslag vedr. Nordjysk Grand Prix

JR orienterede. Vedtaget.

5.3 Forslag om ambassadør for Nordjysk skak

JH orienterede. BSø fortalte at HK var meget positive i forhold til forslaget og opfordrede til at JH går videre med forslaget. Endvidere nævnte han at det måske skal kobles med de tiltag der arbejdes med på landsplan fra HB.

5.4 Ansøgning til Larsens Mindeturnering.

Forslaget fra Bent Sørensen på vegne af Nørresundby Skakklub og Aalborg Skakforening om tilskud på 5000 kr. til Larsens Nordjyske Mindeturnering blev imødekommet. Der blev lagt vægt på turneringsudvidelsen til ’skakfestival’ med inddragelse af seniorer fra 50+ samt kvinder, ligesom der vil blive lavet særskilt juniorturnering og hurtigskakturnering.

6) Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) og initiativpræmie (klub).

7. hovedkreds indstiller Benny Grønhøj, Aars/Nibe Skakklub til hæderstegnet samt Hjallerup Skakklub til initiativpræmien.

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bent Sørensen og Bjarne Sønderstrup var på valg og der var genvalg til begge

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

Jesper Pedersen var på valg. Der var genvalg

9) Valg af turneringskomité på 3 medlemmer .

Poul Erik Niebuhr, Kristen Jensen, Søren Hauge var på valg. Kristen Jensen modtog ikke genvalg.

Poul Erik Niebuhr, Søren Hauge og Hans Engen, Aalborg Skakforening blev valgt.

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Svend Aage Sørensen, Birger Andersen. - Poul Erik Niebuhr var på valg

Der var genvalg til alle tre

11) Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen

Der var foreslået ugerne 44-46-48-2-5-9-11 og pokalstævnet 2017  Der fastholdes samme ugenumre for holdturneringen. Pokalstævnet fastlægges til lørdag 18/3 2017 i Aalborg

12) Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde.

Det blev vedtaget at Mesterrækkens sidste runde spilles tirsdag 14/3 i Aalborg Skakforenings lokaler.

13) Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde.

Det blev vedtaget at det afholdes den 26. marts i Nørresundby.

14) Eventuelt.

HL spurgte til sagen om brug af spiller uden for styrkeliste i divisionsturneringens sidste runde. Aalborg havde brugt Bogi Hansen, der var opført på hovedkredsens styrkeliste, men ikke på divisionsturneringens ditto. Moralen er, at divisionsklubber skal huske at opføre nye spillere på begge lister!

JH berettede om sit spændende ’projekt’ i Brønderslev, og sine positive erfaringer i at få pressen i tale.

BjS nævnte, at Bent (måske i beskedenhed) glemte at omtale sin egen bedrift ved senior-DM, hvor han blev Danmarksmester for 65+ foran Jørgen Jørgensen, også fra Nørresundby! Og desuden bør vi også takke Bent for indsatsen som seniorleder i DSU, hvor han nu trækker sig for at give plads til andre kræfter.

                                                                                                                                         

Referenter: BS (5.4-14) og CJ (1-5.3)


Referat af Hovedkredsmødet i 7. hovedkreds den 22. marts 2015

Deltagere fra bestyrelsen: Bent Sørensen, Jens Riis, Arne Hove og Bjarne Sønderstrup.

Fra klubberne: Henning Larsen, AarsNibe, Jesper Pedersen, Hjallerup, Claus Jacobsen, Skørping, Svend Aage Sørensen, Nørresundby og Jens Chr. Hæsum, Sæby, i alt 9 stemmeberettigede deltagere.

Bjarne Sønderstrup blev valgt til dirigent.

Formandens beretning:

Hovedkredsen største aktivitet er holdturneringen. Der har deltaget 8 6-mands hold i mesterrækken og 8 4-mandshold i hhv A og B-rækken. I alt 112 spillere hver runde. Hertil kommer de 5 divisionshold med 40 spillere. I alt 152 af hovedkedsens 283 medlemmer er i aktion i hver runde. Ubetinget den største aktivitet. Turneringen har været vel gennemført under Arne Hoves ledelse. Tak til Arne.

I ligaen opnåede Jetsmark igen i år en 3. plads. Aalborg måtte forlade 1. division, men kunne glæde sig over, at 2. holdet i år forblev i 2. division. Dermed får vi et ekstra hold i divisionen, og kan byde velkommen til Aars/Nibe i den fine række.

Der er dermed ingen nedrykning hverken fra Mesterklassen eller A-klassen.

Grand Prix turneringerne er gennemført med det højeste deltagerantal i de 10 år, de har kørt, nemlig i alt 193, fordelt på 8 turneringer.

Derimod kniber det med tilslutningen til pokalturneringen, men vi prøver igen d 21. marts.

Jeg vil gerne byde vor nye klub, Hjallerup velkommen i vor kreds og gratulere med 1. pladsen i B-rækken. En fin debut. Jeg var meget stolt over, at jeg på et HB-møde kunne fortælle, at klubantallet i 7.HK var vokset med 11%.

Medlemstallet i 7. HK er stabilt. Vi har mange gråhårede medlemmer og få juniorer. Her ligger der en udfordring. Dansk Skole Skak har en fantastisk vækst. Vi må arbejde på, at det også giver sig udslag i medlemsfremgang i vore klubber.

Vi har et godt klubliv i vore klubber med mange deltagere i klubturneringer. På landsplan halter dette mange steder.

Siden sidste hovedkredsmøde har vi haft flere ekstraordinære turneringer.

Påskens DM i Rebild var et meget vellykket arrangement. Som arrangørerne Aalborg Skakforening og Skørping skakklub havde stor ære af.

Larsens Nordjyske mindeturnering arrangeret af Nørresundby og Aalborg var også en succes. Der var deltagelse af to ex-seniorverdensmestre, der blev hhv nr 1 og 2. Vi satser på en gentagelse i 2016 med håbet om, at det bliver et nordisk seniormesterskab.

Skørping gennemførte Løvfaldsturneringen med ukrainsk deltagelse. Vi håber det fortsat er en årlig begivenhed.

Derudover er de tradionelle lokale mesterskaber gennemført.

1-4. august er der Tall Ships Race. Her vil der være skak på havnekajen i Aalborg.

08-03-2015

BS

Formandsberetning. Mundtlige tilføjelser på mødet

Tall Ships Race

Bent Sørensen omtalte, at det havde været gode oplevelser at deltage i Aalborg Regatta de to sidste år og Tall Ships Race i år bliver et meget større arrangement. Han opfordrede alle klubber til at bakke op. Der vil komme flere oplysninger på hjemmesiderne, når der ligger planer om de turneringer, der genemføres. Sidste år var vi et telt, hvilket betød, at vi klarede os selv på regnvejrsdagen. I år håber vi at få et lokale, hvor der er plads til en stor hurtigturnering. Den ene dag bliver overladt til skoleskakken.

Formand for DSU

Den nuværende formand trækker sig på delegeretmødet i påsken. Nuværende FU-medlem Poul Jacobsen har meldt sig som formandskandidat. Han har leveret et godt valgoplæg på hjemmesiden og fundet to nye FU-kandidater til de ledige poster, så han tegner til et godt bud til formandsposten. Der er ikke andre kandidater, der har meldt sig.

Pokalstævnet

Dagen før mødet var der et vellykket pokalstævne med deltagelse af 9 klubber. Reglementet for stævnet trænger dog til en kraftig justering, da vi måtte dispensere fra flere af reglerne. Der blev efterlyst gode forslag til fremtidige pokalstævner, der kan indgå i det nye reglement, vi vedtager næste år.

22-03-2015

BS

Regnskabet

Regnskabet udviste et underskud på 12.844,05 kr. Årsagen til underskudet var en ekstraordinær udgift til anskaffelse elektroniske skakbrætter i foråret i forbindelse med DM-arrangementet i Skørping.Regnskabet blev godkendt.

Budget

Det forelagte budget for året 2015 blev godkendt. Det udviser et forventet overskud på ca. 2.000 kr. Kontingentet til hovedkredsen fastsattes uændret.

Der var 5 indkomne forslag, som alle blev vedtaget med stor tilslutning og uden afstemning.

1) Der blev vedtaget et nyt reglement for Nordjysk GP, som indeholder en del ændringer i gruppeinddelingen og i beregningen af GP-points, og indebærer, at man går over til anvendelse af unionens turneringssystem. Der planlægges et kursus i Nørresundby den 30. august for de turneringsledere, som skal forestå de enkelte turneringer.

2) Der blev vedtaget en ny regel for mobiltelefoner i forbindelse med holdturneringen, hvorefter der kun dømmes tab, hvis der er tale om usportslig optræden. Reglen gælder også i pokalturneringen og Nordjysk Grand Prix.

3) Det blev vedtaget, at turneringslederen skal tilstræbe fælles afslutning også i A- og B-klassen i holdturneringen.

4) Spillere der ikke kan notere kan som hidtil bevilges fritagelse for dette, men der skal herefter ikke ske nedsættelse af de pågældende spilleres betænkningstid.

5) Starttidspunktet for holdkampe ændredes til kl. 19,00, medmindre andet aftales.

Allan Eriksen, Sæby indstilles til Dansk Skak Unions Hæderstegn.

Aalborg Skakforening indstilles Dansk Skak Unions Initiativpræmie.

Valg

Kasserer Jens Riis og turneringsleder Arne Hove blev begge genvalgt og Claus Jacobsen, Skørping blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Hans Andersen, som ønskede at blive afløst efter 30 år i bestyrelsen.

Jesper Pedersen, Hjallerup blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Turneringskomiteen bestående af Poul Erik Niebuhr, Søren Hauge og Kristen Jensen blev genvalgt.

Revisorerne Svend Aage Sørensen og Birger Andersen samt revisorsuppleanten Poul Erik Niebuhr blev genvalgt.

Spilledatoer for holdturneringen blev fastsat til ugerne 44-46-48-2-5-9-11.

Pokalstævnet spilles den 2. april 2016 i Aalborg Skakforenings lokaler.

Sidste runde i Mesterklassen afvikles samlet hos Aalborg Skakforening.

Næste års hovedkredsmøde holdes den 20. marts i Nørresundby.

Eventuelt

Henning Larsen mindede om den forestående Himmerlandsturnering.

Turneringsleder Arne Hove omtalte visse problemer i forbindelse med holdturneringen.

Der synes at være nogen usikkerhed om, hvordan den kommer til at fungere i næste sæson, herunder om den skal omlægges til Dansk Skak Unions turneringssystem.

Refereret af: BeS/JR/AH
Referat fra hovedkredsmødet i 7.hk. d. 23.03.2014

Til stede var bestyrelsen, dvs. Bjarne Sønderstrup, Jens Riis, Arne Hove og Hans Andersen og derudover Svend Aage Sørensen og Allan Eriksen fra Nørresundby, Claus Jacobsen fra Skørping, Arne Fjordside fra Aalborg, Henning Larsen fra Aarsnibe samt Jesper Pedersen fra Sæby.

Bjarne Sønderstrup blev valgt som dirigent.

Bjarne Sønderstrup fremlagde formandens beretning. Heri kom han ind på de ændriger, der var sket i hovedkredsens bestyrelse i løbet af det foregående år, da den hidtidige formand, Christian Grubert, var fratrådt. Han nævnte også det begivenhedsrige delegeretmøde i påsken 2013, ligesom han kom ind på de problemer, DSU har haft med at implementere det nye turneringssystem. De problemer, som også har drillet de kommende DM-værter fra Aalborg og Skørping, synes dog nu i det væsentligste at være heldigt overstået.

Formanden gennemgik herpå sæsonens vigtigste resultater i såvel divisionsturneringen som den lokale holdturnering, som begge også var noget ramt af problemer omkring det nye turneringssystem.

Desuden omtalte formanden de lokale arrangementer i det forgangne år. Her kom han bl.a. ind på den lokale grand prix-serie, som omfattede 8 stævner med et gennemsnitligt deltagerantal på ca. 20 samt den lokale junior grand prix-serie, som har haft fin tilslutning. Dansk Skole Skak har også været aktive i Nordjylland.

Endelig nævnte formanden det kommende DM, som bl.a. er med til at markere Aalborgs 125 års-jubilæum og Skørpings 70 års-jubilæum her i 2014. Nørresundby fylder i øvrigt 80 i år.

Efter en kort debat blev formandens beretning godkendt.

Kasserer Jens Riis fremlagde derpå det reviderede regnskab. Årets resultat blev et overskud på 5450,72 kr. mod et budgetteret beløb på 525 kr. Forskellen skyldtes primært lavere udgifter end forventet til ungdomsinstruktører og andre ungdomsaktiviteter. – Regnskabet blev godkendt.

Jens Riis fremlagde herefter bestyrelsens budgetforslag for året 2014. Forslaget indeholdt et forventet overskud på 3485 kr. Det adskilte sig ikke meget fra årsresultatet 2013; dog var der afsat 2000 kr. til DSU´s påskestævne i Rebild, da det er kutyme, at en hovedkreds støtter et lokalt DM. – De tilstedeværende kunne tilslutte sig dette budget, men da der var indkommet et forslag fra Aalborg Skakforening gående ud på, at hovedkredsen medfinansierer et indkøb af 10 elektroniske skakspil med et beløb på 19.000 kr (Aalborg Kommune giver desuden et tilskud på 22.000 kr.), blev dette forslag behandlet under budgetbehandlingen. Efter en grundig debat kunne alle i forsamlingen tilslutte sig denne ændring af budgettet, som derpå blev vedtaget. Dette budget indeholder altså et forventet underskud for 2014 på 15.515 kr.

Beløbet på 19.000 kr. er en underskudsgaranti, idet der søges ekstern finansiering af beløbet. Det er tanken, at alle klubber i hovedkredsen periodisk kan lægge billet ind på ét eller flere af disse elektroniske skakspil. Forskellige tekniske forhold løses senere.

Der var indkommet 4 forslag.

Det første, der var fremsat af hovedkredsbestyrelsen, gik ud på, at spilletiden i holdturneringen fremover fastsættes til 1 time 45 minutter til de første 40 træk og yderligere 15 minutter samt opsparet tid til resten af partiet. Dermed kan partierne ELO-rates, da FIDE for at gøre dette kræver en tidskontrol efter 40 træk. Betænkningstiden for spillere, der ikke er i stand til at notere, ændres tilsvarende til 1 time 10 minutter til de første 40 træk og yderligere 10 minutter til resten. Bestyrelsens forslag indeholdt derudover en justering af paragraf 4, hvori tilmeldingen til holdturneringen beskrives. Justeringen består i en tilpasning af teksten til de eksisterende forhold. – Det samlede forslag blev enstemmigt vedtaget. –I forbindelse med debatten herom nævntes det, at det er upraktisk, at man ikke kan påføre 2 forskellige spillesteder i forbindelse med holdtilmelding, da Aarsnibe faktisk har brug herfor. Dette problem forsøges afhjulpet.

Svend Aage Sørensen fremsatte et forslag om en ændring af klasseinddelingen af de spillere, som deltager i grand prix-turneringerne. Han foreslog følgende inddeling:

Mesterklassen: 1900 eller mere

1. klasse: 1600 – 1899

2. klasse: 1300 – 1599

3. klasse: under 1300

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Allan Eriksen fremsatte et forslag om, at grand prix-points fremover tildeles på grundlag af præstationsrating og at turneringsarrangørerne stilles friere end nu, når spillerne skal inddeles i klasser. Efter en lang debat blev forslaget forkastet med stemmerne 1 for, 5 imod og 1 undlader.

Jens Riis fremsatte flg. forslag, som også omhandler grand prix-turneringen: "Ved deling i 2 eller flere grupper skal man gerne undgå, at spillere derved kommer i en gruppe, hvor de har urimeligt små chancer for at score points. Ved indtil 20 deltagere anbefales det som udgangspunkt at spille i 1 gruppe." Forslaget blev vedtaget med stemmetallene 6 for og 1 undlader, idet det dog blev betonet, at teksten ikke kan indskrives i selve reglementet, da der er tale om en anbefaling. Teksten må derfor noteres andetsteds.

Hovedkredsbestyrelsen har indstillet Christian Grubert og Skørping Skakklub til henholdsvis DSU´s hæderstegn og DSU´s initiativpræmie. Forsamlingen kunne godkende begge dele.

Bent Sørensen, Nørresundby blev nyvalgt som formand for 7. hovedkreds. Bjarne Sønderstrup blev genvalgt til bestyrelsen.

Merete Hoffmann, Jetsmark blev valgt som suppleant til bestyrelsen, idet Søren Thomsen ikke ønskede genvalg.

Poul Erik Niebuhr, Kristen Jensen og Søren Hauge genvalgtes til hovedkredsens turneringskomité.

Birger Andersen og Svend Aage Sørensen blev genvalgt som revisorer og Poul Erik Niebuhr genvalgt som revisorsuppleant.

Spilleugerne i hovedkredsens holdturnering 2014-15 bliver 44 – 46 – 48 – 2 – 5 – 9 – 11.

Pokalstævnet i 2015 kommer til at foregå i Aalborgs lokaler lørdag den 21.03.2015.

Mesterklassens sidste runde kommer til at foregå i Aalborgs lokaler tirsdag d. 10.03.2015.

Hovedkredsmødet til næste år kommer til at ligge søndag d. 22.03.2015 i Nørresundbys lokaler.

Under punktet evt. fremsatte Nørresundby Skakklub forslag om, at 7. hk. giver et tilskud til de lokale spillere, som melder sig til Larsen-turneringen i oktober 2014. Begrundelsen er, at indskuddet på 500 kr. pr. spiller er højere end normalt. Den nye hovedkredsbestyrelsen tager senere stilling hertil.

Henning Larsen uddelte indbydelser til årets Himmerlandsturnering. Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 22.04, men han anbefalede, at man melder sig tidligere.

Henning Larsen udtrykte også ønske om, at Skørping Skakklub fortsætter traditionen med Løvfaldsturneringer i oktober.

Arne Fjordside nævnte, at der vil være skakaktiviteter i forbindelse med "Aalborg Regatta" d. 21. og 22. juni. Blandt andet er det tanken, at der afholdes en større invitationsturnering i kæmpeskak.

Hans Andersen, referentFormandens beretning til hovedkredsmødet 23.03.2014

I sæsonens løb er der skiftet formand, idet Christian Grubert af private årsager i efteråret var nødt til at kaste opgaverne fra sig og bede om hjælp fra den øvrige bestyrelse. Bjarne Sønderstrup blev derfor konstitueret som formand for resten af sæsonen, mens Søren Thomsen trådte ind som suppleant i bestyrelsen. Bjarne har således deltaget i to hovedbestyrelsesmøder, et i november og et i februar.

De vigtigste punkter på dagsordenen her har været indførelsen af DSU’s nye turneringssystem, som er ved at blive implementeret via hjemmesiden. Det er meningen at klubberne fremover kan oprette, vise resultater og indberette turneringer selv. Lige nu er tilmeldingsdelen oprettet til DM, og det ser ud til at fungere udmærket.

Delegeretmødet ved påsketurneringen 2013 i Helsingør blev ret så dramatisk. Formand Lars-Henrik Bech undgik at få sin beretning underkendt, men meget lille stemmeflertal. Årsagen var forretningsudvalgets håndtering af redningen af Dansk Skaksalg. Dernæst blev et forslag om omlægning af divisionsturneringen forkastet. Et forslag, som vi på sidste hovedkredsmøde havde været meget stor modstander af.

Altså er divisionsturneringen i denne sæson afholdt, som den plejer at blive. Bortset fra, at tilmeldingen og indsendelsen af styrkelister ikke var muligt før i sidste øjeblik. Men det lykkedes at komme i gang og turneringen er nu afviklet. Jetsmark blev nr. 3 i skakligaen, mens Nørresundby som ventet måtte ned i 1.division, men dog efter at have gjort god modstand mod ’overmagten’. Aalborg Skakforening holdt skansen efter oprykning til 1.division og blev nr. 6 i gruppen efter en god indsats. I 2.division blev Jetsmarks andethold nr. 4 mens Aalborgs ditto med en 7.plads måtte ned i mesterrækken igen, dog efter en generelt godkendt indsats, hvor dog et fælt nederlag 1½-6½ til den anden nedrykker fra Kjellerup blev udslagsgivende. Fra Mesterrækken rykker Aalborg 3 op, så katastrofen for klubben blev ikke så stor. Klubformanden var endda lidt glad for ikke at skulle stille 3 søndagshold til næste sæson (!).

Fra holdturneringsleder Arne Hove har vi sakset beretningen fra hovedkreds-holdturneringen:

Bortset fra en meget vanskelig start af hjemmesiden, har det været en god sæson uden de store problemer. Det mest positive var, at der kom to nye hold til så vi for første gang i mange år var nødt til at oprette to B-klasser.
I Mesterrækken udeblev spændingen om oprykning, da Nørresundby 2 leverede et meget dårligt resultat. Så igen i år bytter Aalborg 2 og 3 plads. Aalborg 3 rykker op i divisionen medens Aalborg 2 rykker ned i Mesterrækken. Jetsmark 3 var allerede rykket ned inden sidste runde.
Nyt hold i Mesterrækken bliver Hobro 1, som vandt suverænt i A-klassen. Det ser ud til at de har gang i noget godt i Hobro, som er helt ny i Mesterrække sammenhæng. Desuden var de en af de klubber, som stillede med et nyt hold. Det bliver spændende at følge deres udvikling. Ud af A-klassen rykker Sæby 2 og Aalborg 6.
I de to B-klasser forsvandt spændingen ret hurtigt. Nye hold i A-klassen er Skørping 4 og AarsNibe 3 som vandt suverænt henholdsvis i gruppe 1 og 2.
Jeg vil gerne takke for denne sæson med at ønske alle oprykkerne tillykke med sejrene. Jeg vil håbe vi får endnu flere hold med til næste år så vi kan få begge B-klasser fyldt ud. Tak for nu, vi ses til næste sæson.

Aalborg Skakforening repræsenterede hovedkredsen ved pokalstævnet i Odense i pinsen 2013 i både elite- og bredderækken, som vindere af stævnet i efteråret 2012. Aalborgs indsats ved finalestævnet var ikke imponerende, men Nørresundby blev nr. 3 i seniorrækken. I går blev der afholdt pokalstævne med 6 holdt tilmeldt, heraf 4 fra Aalborg. Aalborg 1 vandt ikke overraskende med 17 points foran Aalborg 2 med 15,5. I handicapregnskabet var Nørresundby bedst med 2,43 over forventet. Aalborg og Nørresundby får dermed rejsen til Odense betalt for henholdsvis et elitehold og et breddehold. Udover Aalborg og Nørresundby deltog kun Skørping. Vi har flyttet stævnet til foråret for at få flere deltagere, men åbenbart uden held. Hvad skal vi gøre?

"Aalborg Regatta" blev afholdt i juni med bl.a. åbent mesterskab i friluftsskak på Aalborg havn. Det var en stor succes med stærke deltagere og en veloplagt Per Andreasen som kommentator. Der var masser af interesserede tilskuere. Arrangementet er kommet for at blive, men skoleskakken skal også med.

I den nordjyske grand prix-serie blev de 4 gruppevindere Peter Mikkelsen, Skørping, Henning Larsen, AarsNibe, Allan Eriksen, Nørresundby samt Jens Riis, Sæby. Der har været spillet 8 afdelinger med et gennemsnitsdeltagerantal på ca. 20.

Juniorgrand prix kører også fint, og især Hobro er kommet godt med. Skoleskakken laver flere opsigtsvækkende events i landsdelen.

Lige nu arbejder Aalborg og Skørping på højtryk med at arrangere DM på Comwell Sport Rebild Bakker. Det ser ud til at blive et fint stævne. Nørresundby Skakklub og Aalborg Skakforening arbejder ligeledes på at gentage Larsen-turneringen på Aalborg Katedralskole i efterårsferien. Måske skal det nævnes, at Aalborg Skakforening som landets ældste eksisterende klub fylder 125 år, mens Skørping Skakklub fylder 70 og Nørresundby 80. Tillykke til alle tre !

Bjarne Sønderstrup
Referat fra 7. hk.´s hovedkredsmøde d. 17.03.13

Mødet foregik i Nørresundby Skakklubs lokaler. Til stede var Svend Aage Sørensen, Nørresundby, Henning Larsen, Aarsnibe, Claus Jacobsen, Skørping samt hovedkredsens bestyrelse bestående af Christian Grubert, Arne Hove, Bjarne Sønderstrup, Jens Riis og Hans Andersen.

Bjarne Sønderstrup blev valgt som dirigent.

Herefter aflagde CG formandsberetning. Nørresundby 1 var i den netop afsluttede divisionsturnering rykket op i Skakligaen og Aalborg 1 i 1. division. Lokalt var de 3 rækker blevet vundet af hold fra henholdsvis Aalborg, Jetsmark og Sæby. – 5 lokale hold havde deltaget i divisionsturneringen, og lige som sidste år var der 23 hold med i den lokale holdturnering.

I den nordjyske grand prix-serie blev de 4 gruppevindere Peter Mikkelsen, Skørping, Arne Fjordside, Aalborg, Aage Andersen, AarsNibe samt Jens Riis, Sæby. CG opfordrede klubberne til snarest at indlevere ønsker om datoer for næste års grand prix´er til ham.

Sæsonens store lokale turnering var Bent Larsens mindeturnering i efterårsferien 2012. Turneringen havde 61 deltagere, fik en glimrende pressedækning og blev rost fra mange sider.

Seniorskakken kører særdeles godt i Nordjylland. Medlemstallet er steget fra 273 til 278, og den lange nedgangsperiode er måske hermed brudt.

-

I den kommende sommer vil skakken blive repræsenteret ved Aalborg Regatta samt i "Aktiv Aalborg-ugen". Nærmere information vil følge på hovedkredsens hjemmeside.

DM 2014 vil formentlig komme til at foregå i Rebild. Aalborg støttet af Skørping vil stå for arrangementet. I efterårsferien 2014 regner Nørresundby med at arrangere 2. udgave af Larsens Mindeturnering.

-

DSU beskæftiger sig i øjeblikket med et forslag til at ændre divisionsturneringen, således at der under de 3 øverste rækker dannes en kvalifikationsrække. Vinderen af disse kvalifikationsrækker opnår retten til at spille i 2. division. Forslaget indebærer hermed også, at vinderen af hovedkredsenes mesterrækker ikke opnår ret til at spille i 2. division. Der er delte meninger om forslaget inden for DSU. 7. hovedkreds går imod forslaget, som vil blive behandlet på påskens delegeretmøde. Det er derfor vigtigt, at alle lokale klubber får markeret denne modstand, hvilket medfører, at klubber, som ikke kan deltage på selve delegeretmødet, giver andre klubbers repræsentanter fuldmagter til at stemme for dem på mødet.

Dansk Skaksalg har i længere tid haft store økonomiske problemer. CG udtrykte bekymring for skaksalgets aktuelle situation, lige som han fandt FU´s håndtering af og information om sagen for mangelfuld.

Efter nogen debat af flere af punkterne blev formandens beretning godkendt.

Herefter fremlagde JR regnskabet for 2012. Det udviste et overskud på 2652,57 kr., hvorefter hovedkredsens aktiver udgør 72.190,31 kr. Pga. sygdom var regnskabet kun revideret af den ene revisor, hvilket alle fandt i orden. Regnskabet blev godkendt.

JR fremlagde også budgettet for 2013. Der budgetteres med et overskud på 525 kr. Budgettet blev godkendt.

På bestyrelsens vegne fremlagde JR et forslag med følgende ordlyd:

"Hvis en spiller ikke er i stand til at notere, kan klubben sende turneringslederen en begrundet ansøgning om fritagelse. Turneringslederen meddeler hovedkredsens klubber, hvilke spillere der er fritaget for at notere. De pågældende spilleres betænkningstid nedsættes med en tredjedel, dvs. til 1 time til 30 træk + 20 minutter til resten af partiet."

Alle tilstedeværende gik ind for det principielle i forslaget, men HL foreslog, at den sidste del blev ændret til "…med en sjettedel, dvs. til 1 time og 15 minutter til 30 træk + 25 minutter til resten af partiet."

Dette forslag kom til afstemning. Her stemte 4 for det oprindelige forslag, mens 3 støttede HL´s ændringsforslag. 1 undlod at stemme. Bestyrelsens forslag var således vedtaget.

Bestyrelsen foreslog, at Bent Sørensen, Nørresundby indstilles til DSU´s hæderstegn og at Nørresundby Skakklub indstilles til DSU´s initiativpræmie. Begge forslag blev vedtaget uden debat.

AH, HA og JR var på valg til hovedkredsbestyrelsen, og alle blev genvalgt.

Søren Thomsen, Aarsnibe blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Poul Erik Niebuhr, Aarsnibe, Kristen Jensen, Aarsnibe og Søren Hauge, Skørping blev genvalgt til turneringskomiteen.

Svend Aage Sørensen, Nørresundby og Birger Andersen, Aalborg blev genvalgt som revisorer.

Poul Erik Niebuhr, Aarsnibe blev genvalgt som revisorsuppleant.

Hovedkredsens holdturnering 2013-2014 afvikles i ugerne 44 – 46 – 48 – 2 – 5 – 9 – 11.

Hovedkredsens pokalturnering flyttes til en forårslørdag, da flere har udtrykt ønske herom. Turneringen afvikles derfor næste sæson lørdag den 22.03.14.

Både Aarsnibe og Aalborg tilbød at være vært for mesterrækkens sidste runde i sæsonen 2013-2014. En afstemning gav resultatet 3 stemmer for Aarsnibe og 2 for Aalborg. Sidste runde afvikles derfor på Erhvervsskolerne i Aars mandag d. 10.03.14.

Næste hovedkredsmøde afholdes i Nørresundby søndag d. 30.03.14 kl. 10.00.

Aarsnibe Skakklub indbød til årets Himmerlandsturnering, som starter d. 22.04, mens Nørresundby indbød til klubbens forårsturnering, som starter d. 04.04. Der er henholdsvis 7 og 5 runder i de to turneringer.

-

-

Efter mødet afholdtes en kort generalforsamling i Team Nordjylland. JR aflagde regnskab. Foreningen råder nu over 8.039,87 kr., og disse midler forventes at strække til yderligere 2 sæsoner, hvorefter det er tanken endeligt at afvikle Team Nordjylland.

HA, referent.
7.Hovedkreds`ordinære hovedkredsmøde

søndag, den 25. marts 2012, kl.10.00 (sommertid) i Nørresundby Skakklubs lokaler.

Deltagere: Claus Jacobsen fra Skørping, Bjarne Sønderstrup fra Aalborg, Henning Larsen fra AarsNibe, Svend Aage Sørensen og Arne Hove fra Nørresundby, Christian Grubert fra Jetsmark, Jens Riis fra Sæby.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent Bjarne Sønderstrup blev valgt.

2. Formandens beretning

Den resultatmæssige del.

Der var 5 Nordjyske hold i divisionsturneringen. I skakligaen forsvarede Jetsmark sit Danmarksmesterskab. I 1. Division endte Jetsmark som nr.4 og Nørresundby som nr.5. I 2.division blev Aalborg nr.4 mens Aars/Nibe desværre måtte ned efter en 7.plads. Lokalt deltog lige som sidste år 23 hold. Turneringen forløb væsentligt bedre end sidste år, især var resultatformidlingen langt bedre. Resultatmæssigt vandt Aalborg 2 mesterrækken, Aars/Nibe 2 vandt A-rækken og Skørping 4 vandt B-rækken.

Nordjyllands Grand Prix serie kunne notere en betydelig fremgang, da der i alt har været 179 deltagere imod 141 året før. En del af dette skyldes selvfølgelig at der i år har været 8 turneringer mod 7 året før. Der bliver sandsynligvis også 8 turneringer næste år. DM blev Allan Stig Rasmussen og til senior-DM blev Bent Sørensen nr.2

På unionsplan har elitepolitikken igen i år fyldt meget. Mere spændende er dog at vi har haft et visionsseminar. Blandt de vigtigste ting er anderledes aktiviteter bl.a. familieskak, hvordan vi får flere minoriteter i skakklubberne (herunder kvinder) og hvordan man bruger internettet til at skaffe nye medlemmer. Der er også tanker om et sekretariat.

Som jeg også fortalte på sidste årsmøde påtænker man også at sammenlægge hovedkredsene fra 9 til 4. Det er også målet at man vil have en landsdækkende holdturnering og der er allerede kommet flere bud på hvordan det kan lade sig gøre. I bestyrelsen er vi dog skeptiske da nogle hold vil få meget lange køreafstande lige som vi ikke har ens holdstørrelser.

I 7.Hovedkreds er antallet af klubber faldet fra 12 til 11 idet Vejgård er faldet fra. Antallet af medlemmer er faldet fra 297 til 273 hvilket er meget alvorligt. Vi har i bestyrelsen drøftet hvordan vi vender tendensen og en af de ting vi gerne vil er at gøre os synlige og vi har tænkt på at bruge Nordkraft i forbindelse med nye tiltag. For kort tid siden var der skolernes skakdag på bl.a. Gl. Hasseris skole med 100 elever så potentialet er der. Jeg fik en mail for et par dage siden hvor det også blev foreslået at lave firmaskak, og dette kunne også være en mulighed. I weekenden 15-16 September afholder vi TL-kursus i Ålborg. Nærmere information vil tilgå.

Efter beretningen var der en grundig debat om DSU’s visions- og strukturdebat. Der var bred enighed om at den nye ønskede strukturændring fra DSU ikke får den ønskede virkning. Der er stor forskel på de betingelser som gælder for København og Nordjylland. Der mangler analysen for hvorfor de ønskede ændringer skal ske. Vi er klar over at flere hovedkredse er ved at lægge sig sammen, men de store afstande i Nordjylland og større holdstørrelser vil betyde færre hold og derfor ødelægge den velfungerende holdturnering, som er en af de bærende grundpiller i 7. HK. Der var enighed om at tage dette punkt op på delegeret mødet.

Der var bred enighed om at det som kan redde Dansk skak er flere aktive medlemmer. Måden man kan få det blev drøftet med følgende god råd:

- Opprioritering af skoleskakken dette giver medlemmer på den lange sigt

- Der skal være liv i klubben Liv avler liv

- Mere synlighed f.eks.

Aktiviteter i det offentlige rum.

Sommerskak på Nordkraft

Komme i TV eller avisen

Efter debatten blev beretningen enstemmig vedtaget.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer

4. Fremlæggelse af budget for 2012 til godkendelse; herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, nemlig 72 kr. pr. år for seniorer og 36 kr. pr. år for pensionister, juniorer og børn. Hertil kommer kontingentet til unionen, som p.t. er 460 for seniorer, 380 for juniorer og pensionister og 290 for børn.

Budgettet blev godkendt uden kommentarer

5. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

6. Hovedkredsbestyrelsens indstilling til DSU`s hæderstegn og initiativpræmie.

Indstilling til hæderstegn - Arne Hove, Nørresundby

Arne har i mange år været medlem af bestyrelsen i 7.HK. I øjeblikket er han turneringsleder for hovedkredsens holdturnering, der kører til alles fulde tilfredshed.

Arne har i mange år været medlem af bestyrelsen i Nørresundby Skakklub hvor han bl.a. har bestridt hvervene som formand og kasserer.

Arne er endvidere en stor drivkraft til alverdens skakarrangementer, hvor han altid er klar til at give en hånd med.

Indstilling til initiativpræmie - Jetsmark Skakklub

Godt og solidt juniorarbejde både med eliten og bredden.

Danske Mestre i holdskak og individuelt ved Allan Stig Rasmussen.

En klub der integrerer mange piger i skoleskakken

En klub der tænker innovativt

Jetsmark Skakklub og Arne Hove blev indstillet.

Her skal begrundelserne ind.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Christian Grubert og Bjarne Sønderstrup er på valg.

Begge modtog genvalg

8. Valg af suppleant til bestyrelsen. (Søren Thomsen)

Blev genvalgt

9. Valg af turneringskomitè på 3 medlemmer. (Poul Erik Niebuhr, Kristen Jensen og Søren Hauge)

Alle tre blev genvalgt.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Birger Andersen, Svend Aage Sørensen (Poul Erik Niebuhr))

Alle tre blev genvalgt.

11. Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen. Bestyrelsen foreslår samme uger som i år. Dette vil sige ugerne 44-46-48-2-5-9-11.

Enstemmig vedtaget.

12. Pokalstævnet foreslås til lørdag den 27. oktober 2012 i Aalborg Skakforenings lokaler.

Pokalstævnet blev flyttet til den 3. november 2012 pga. divisionsturneringen.

13. Valg af spillested og dato for mesterklassens sidste runde. Der foreslås tirsdag den 12.marts i Aalborg Skakforenings lokaler.

Enstemmig vedtaget.

14. Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. Der foreslås Søndag den 17.marts kl.10.00 i Nørresundby Skakklubs lokaler.

Enstemmig vedtaget.

15. Eventuelt.

Aalborg Skakring afholder Larsens Nordjyske Mindeturnering 2012 i efterårsferien på Katedralskolen i Aalborg. Det er 60 år siden han blev student fra denne skole. Turneringen er en åben accelereret Schweizer.

Efter mødet var der generalforsamling i Team Nordjylland.

Det blev vedtaget at give tilskud til

Nordjysk GP 1000 kr

Aalborg Byturnering 1000 kr

Larsens mindeturnering 3000 kr

Team Nordjyllands domæne skal slettes. Svend Åge Sørensen overtager dette.Referat fra hovedkredsmøde i Nørresundby d. 27.03.11

Til stede var 10 personer repræsenterende 7 klubber, nemlig Svend Aage Sørensen og Arne Hove, Nørresundby, Poul Erik Niebuhr og Henning Larsen, Aars, Søren Thomsen og Erling Laursen, Nibe, Bjarne Sønderstrup, Aalborg, Jens Riis, Sæby, Christian Grubert, Jetsmark samt Hans Andersen, Skørping.

Bjarne Sønderstrup blev valgt som dirigent.

Hovedkredsformanden, CG, aflagde herefter beretning. Han indledte med at bede de tilstedeværende om at mindes det mangeårige bestyrelsesmedlem og formand for Aabybro Skakklub, Jens-Erik Christensen, der døde sidste efterår, med et minuts stilhed.

Herefter gennemgik CG de vigtigste resultater i den netop afsluttede sæson. Jetsmark blev for første gang danmarksmestre, mens Nørresundby rykkede ned fra Skakligaen til 1. division, Aalborg ned fra 1. til 2. division og Nørresundby 2 og Skørping ned fra 2. division til Mesterrækken. Jetsmark 2 rykkede til gengæld op fra 2. til 1. division. – Lokalt deltog 23 hold i holdturneringen imod 27 året før. Turneringen var for så vidt forløbet udmærket, idet der dog stadig er hold, der er lidt langsomme med indtastningen af resultater. Værre var det, at der var opstået betydelige problemer omkring Aarsnibes resultater, problemer, der først blev løst hen mod slutningen af sæsonen. Der arbejdes allerede nu på at undgå lignende problemer til næste sæson, og det ser p.t. ud til, at der kan findes en løsning, alle kan være tilfredse med. – Jetsmark vandt hovedkredsens pokalturnering og Nørresundby handicapturneringen. 7 hold deltog i stævnet. – Nordjyllands Grand Prix-serie i hurtigskak kunne konstatere en betydelig fremgang, idet deltagerantallet gik frem fra 115 året før til 141. I år omfattede rækken 7 stævner, og det ser ud til, at der bliver 8 til næste år. – DM blev Allan Stig Rasmussen, Jetsmark, og senior-DM blev Bent Sørensen, Nørresundby.

På unionsplan har de vigtigste emner i årets løb været elitepolitikken (herunder fastlæggelse af ordensregler og adfærdspolitik i landsholdssammenhæng samt ansættelse af en ny juniorlandstræner, nemlig Allan Stig Rasmussen), skakserveren (her drejer det sig om at få et større aktivitetsniveau primært ved at få spil og turneringer i gang), kontakt til DIF (primært for at etablere kurser i medlemsrekruttering, turneringsledelse m.v.) samt ændring af DSU´s struktur. Der arbejdes på at nedbringe antallet af hovedkredse fra 9 til 4 med den hensigt at styrke DSU som sådan, men også de fremtidige hovedkredse. De nuværende 9 hovedkredsturneringer ønsker man ikke at ændre på.

I 7. hovedkreds´ område er antallet af klubber i det forløbne år faldet fra 15 til 12, idet Terndrup, Aabybro og Hadsund er faldet fra. Det samlede medlemstal er gået ned fra 318 til 297. CG fandt dette fortsatte tal alvorligt. I en del andre hovedkredse er tendensen nu vendt, således at medlemstallet stiger.

En kort efterfølgende debat drejede sig primært om skakserveren. CG fortalte, at der hver onsdag gives god undervisning der, og JR understregede, at det er vigtigt, at det bliver muligt at spille turneringer på serveren hurtigst muligt. – Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

Kassereren, JR, fremlagde herefter regnskabet for 2010 og budgettet for 2011. Uden megen debat blev begge godkendt.

Der var ikke indkommet forslag til hovedkredsmødet.

Sten Filskov, Frederikshavn Skakklub indstilles til DSU´s hæderstegn og Skørping Skakklub til unionens initiativpræmie. CG oplæste begrundelserne herfor, og der var ingen yderligere kommentarer hertil.

Jens Riis, Arne Hove og Hans Andersen var på valg til hovedkredsbestyrelsen, og de blev alle genvalgt.

Søren Thomsen, Nibe blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Poul Erik Niebuhr, Aars, Kristen Jensen, Nibe og Søren Hauge, Skørping blev genvalgt til turneringskomiteen.

Birger Andersen, Aalborg og Svend Aage Sørensen, Nørresundby blev genvalgt som revisorer. Som revisorsuppleant valgtes Poul Erik Niebuhr, Aars.

Spilleugerne i hovedkredsturneringen 2011-12 bliver 44 – 46 – 48 – 2 – 5 – 9 – 11.

Pokalstævnet afvikles med Aalborg som vært lørdag d. 29.10.11.

Mesterrækkens sidste runde afvikles med Aalborg som vært tirsdag d. 13.03.11.

Hovedkredsmødet til næste år afvikles søndag d. 25.03.12 kl. 10.00 i Nørresundbys lokaler.

Under punktet eventuelt foreslog ST, at man kunne overveje at spille holdturnering på lørdage og/eller søndage – som det er tilfældet i mange andre idrætsgrene. Forslaget gav anledning til nogen debat, men der blev ikke draget nogen konklusion.

HA, referent.Referat af Hovedkredsmøde for 7. hovedkreds den 28. marts 2010


Deltagere: Jens-Erik Christensen Aabybro, Svend Aage Sørensen Nørresundby, Arne Fjordside Aalborg, Poul Erik Niebuhr Aars, Christian Grubert Jetsmark, Morten Mølgaard Hansen Skørping, Jens Riis Sæby, Arne Hove Nørresundby.


Først blev Håkon Sørensen og Bent Christensen begge afdøde medlemmer af Aars mindet.

 1. Poul Erik Niebuhr blev valgt til dirigent.

 2. Beretningen kan ses på hjemmesiden. Der kom følgende kommentarer til beretningen.

  Skakserveren virker ikke efter hensigten. Der mangler mere aktivitet på serveren for at den er aktaktiv. Især mangles det turneringsmodul, som er blevet stillet i udsigt det seneste år. Når aktivitetsniveauet er på et rimeligt niveau skal der laves reklame for hjemmesiden så potentielle medlemmer får lyst til at spille mere skak.

  Den afsluttende dobbeltrunde i skakligaen blev vendt. Arrangementet blev lavet af Aalborg og var af meget høj kvalitet. Men det er egentlig et DSU arrangement, og de har ingen retningslinier for hvordan stævnet skal forløbe. Hovedbestyrelsen opfordres til at få lavet et sæt retningslinier lige som dem som eksisterer til DM. Nørresundby og Jetsmark opfordres til at byde ind på arrangementet næste år.

  Hovedkredsen har købt 500 eksemplarer af Bent Larsens jubilæumsskrift som bliver delt ud til klubberne. Det blev foreslået at de kunne deles ud til gamle medlemmer og man kunne lægge nogle eksemplarer på biblioteket.

  Aalborg Skakklub var skuffede over at der manglede en underskrift fra Aalborg i jubilæumsskriftet da Bent Larsen er æresmedlem i klubben.

  Beretningen blev herefter taget til efterretning.

 3. Under gennemgang af regnskabet blev det foreslået at formuen sættes i obligationer for at forhøje renteindtægterne.

  Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 4. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen om ændring af reglementet for holdturneringen. Der kan være problemer med den sammensatte Aars/Nibe hold i 6. HK's mesterklasse. Klubberne blev opfordret til at slå sig sammen til en klub med to afdelinger.

  Forslagene blev enstemmigt vedtaget.

 6. Svend Aage Sørensen blev enstemmigt indstillet til hæderstegn.

  Nørresundby Skakklub blev enstemmigt indstillet til initiativpræmie.

 7. Christian Grubert blev enstemmigt valgt som ny formand dog først med virkning fra august 2010.

  Jens Riis blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem.

 8. Bjarne Sønderstrup Aalborg blev enstemmigt valgt som suppleant til bestyrelsen.

 9. Turneringskomiteen blev enstemmigt genvalgt.

 10. Revisorerne og revisorsuppleanten blev enstemmigt genvalgt.

 11. Spilleugerne for holdturneringen blev enstemmigt vedtaget.

 12. Datoen for pokalstævnet blev enstemmigt vedtaget.

 13. Spilledato for sidste runde i holdturneringen blev enstemmigt vedtaget.

 14. Datoen for næste års møde blev enstemmigt vedtaget.

 15. Under eventuelt blev forskellige mulige arrangementer for reklame for skakken debatteret. Nordkraft har en pulje til arrangementer som man kunne søge. Den nye plads på havnen foran slottet kunne bruges til udendørsskak.
Referat af ekstraordinært Hovedkredsmøde i 7. Hovedkreds

søndag, den 13. september 2009 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens forslag om samarbejde med 6. og 9. hovedkreds om holdturneringen.

3. Eventuelt.

 I mødet deltog foruden hovedkredsbestyrelsen en repræsentant for hver af klubberne Aalborg, Aars, Nibe og Nørresundby. I alt 9 stemmeberettigede medlemmer.

Efter en grundig gennemgang og diskussion af forslaget, som ses under indkaldelse, blev forslaget vedtaget med 8 stemmer for og ingen imod. 1 undlod at stemme.Under eventuelt drøftedes forskellige emner:

Man diskuterede hovedkredsens pokalturnering den 24. oktober og blev enige om en betænkningstid på 20 min.Da man det sidste par år har bevæget sig noget væk fra det vedtagne reglement, blev man enige om, at reglementet tages op til revurdering efter dette års stævne med henblik på vedtagelse af de nødvendige ændringer på næstehovedkredsmøde.

Aars planlægger et jubilæumsarrangement den 12. december med bl.a. simultanmatch og reception.

Skørping agiterede for sin Løvfaldsturnering i dagene 9. til 11. oktober.

Aabybro meddelte, at den traditionelle juleturnering desværre ikke vil blive spillet mere.

Skørping vil overveje at holde en juleturnering, som nok bliver af et anderledes tilsnit.

FIDE's nye regel om udeblivelse fra turneringer siger, at en spiller, der møder blot 1 sekund for sent til et parti, har tabt på udeblivelse. Dog kan arrangøren bestemme andet i indbydelsen eller i turneringsreglementet. - Dansk Skakunions hovedbestyrelsen har besluttet, at grænsen er 15 min. i danske koordinerede turneringer, medmindre arrangøren har bestemt andet i indbydelsen eller i turneringsreglementet. I divisionsturneringen er den dog 1 time som hidtil.

Hovedkredsmødet besluttede, at man i holdturneringen følger divisionsturneringens regler på det punkt.

Hovedbestyrelsen har endvidere besluttet, at der ikke længere kan indsættes reserver i divisionsturneringen efter at en kamp er gået i gang. (Med andre ord, så skal samtlige spillernavne være påført holdkortet, inden kampen går i gang).

Det overvejes, om denne regel også skal gælde i hovedkredsturneringen, i givet fald dog ikke før turneringen 2010/11.

Nordjyske Stiftstidende har besluttet, at skakrubrikken, som i mange år har været redigeret af Jesper Salomonsen, ikke længere skal bringes i avisen.

Man var enige om, at det er uheldigt for skakken i Nordjylland, at skak dermed bliver mindre synlig i medierne. Klubberne opfordres derfor til at være mere aktive med at bringe lokalstof til aviserne. Og der opfordres endnu en gang til, at man giver sine synspunkter til kende over for Nordjyske Stiftstidende.

Refereret af Jens Riis.
7. Hovedkreds' ordinære hovedkredsmøde søndag, den 29. marts 2009.

kl. 10,00 (sommertid) i Aalborg Skakforenings lokaler.

Fremmødte:
Jens Erik Christensen Aabybro, Jens Riis Sæby, Bjarne Sønderstrup Aalborg, Finn Winther Aalborg, Jens Kølbæk Hjørring, Svend Aage Sørensen Nørresundby, Arne Hove Nørresundby, Henning Larsen Aars, Bjarni Sørensen Terndrup og Allan Eriksen Tranum.

De tre medlemmer som afgik ved døden i denne sæson blev æret.
Det var Rene La'Cour, Hjørring, Anton Klitgaard, Hjørring og Jens Peter Krogh, Aars

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Bjarne Sønderstrup valgt. Konstaterede mødet var lovligt indkaldt, at forsamlingen var beslutningsdygtig og alle havde stemmeret.

2. Formandens beretning.

Vedlagt.

Der var følgende kommentarer til beretningen. Det skal nævnes at Nordjylland har fået en Stormester Allan Stig Rasmussen fra Jetsmark. 7 HK ønsker ham et stort tillykke og sender ham en hilsen.
Bjarni fremhævede vigtigheden af, at oplysningerne på holdturneringens hjemmeside er korrekte. Der var fejl i spillestedet for et af Aars/Nibes hold. Derefter blev beretningen godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2008.
Kasseren fremlagde regnskabet. Der er overskud pga. få udgifter til medlemskampagnen. Vi indkasserede et tab på 754 kr pga. Østervrå nedlagde sig selv.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

4. Fremlæggelse af budget for 2009 til godkendelse; herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, nemlig 72 kr. pr. år for seniorer og 36 kr. pr. år for pensionister, juniorer og børn. (Det bemærkes, at DSU's hovedbestyrelse i påsken vil foreslå en kontingentforhøjelse for alle medlemmer på 100 kr. om året.)
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

DSU's kontingentforhøjelse på 100 kr. blev diskuteret. Herunder blev skakserveren debatteret. Der var enighed om at den er for dårlig, den skal forbedres betydeligt for at det bliver en succes. Et af problemerne er en dårlig kommunikation mellem brugerne og programørerne. DSUs kontigentførhøjelse er meget stor. Klubberne anbefales at tage til delegeretmøde og give sin mening til kende.

5. Behandling af indkomne forslag:

4 forslag fra bestyrelsen om ændring af reglement for holdturneringen.

Forslagene blev vedtaget med følgende underpunkter.

Årets vinder af B-rækken Aalborg 7 fraskrev sig retten til at rykke op i A-rækken.

Der holdtes afstemning om antallet at oprykkere til Mesterrækken fra A-rækken. 2 oprykkere 4 stemmer, 1 oprykker 4 stemmer og 2 stemte ikke.
Resultatet blev 1 oprykker pga. formandens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed.

Forslag fra 9. hovedkreds om eventuel sammenslutning af 6., 7. og 9. hovedkreds.
Forslaget er endnu ikke debatteret i de andre hovedkredse.
4 og 5 hovedkreds har lavet en samlet holdturneringen men bibeholder hovedkredsene. Hovedbestyrelsen ønsker færre hovedkredse.
Der var fuld enighed om følgende: Sammenlægning af hovedkredsene er ikke aktuelt lige nu. Men vi vil ikke være afvisende over for en debat omkring samarbejde om en fælles Mesterklasse.

Forslag fra Svend Aage Sørensen Nørresundby Skakklub om ændring af reglement for Nordjysk GP
Forslaget blev sat til afstemning:
For 2, imod 7 og 1 stemte ikke. Forslaget blev hermed forkastet.

6. Hovedkredsbestyrelsens indstilling til DSU's hæderstegn og initiativpræmie.

Ole Carstensen, Hobro blev indstillet til hæderstegn

med begrundelsen:
Har været formand for klubben siden 2003.
En dygtig leder af en velfungerende klub.
I hans tid som formand har der været en række udadvendte arrangementer, bl.a. Himmerlandsmesterskabet for 4 mands hold, Fjordturneringen, Skoleskak og Grand Prix turneringer.

Tranum Skakklub blev indstillet til initiativpræmie

med begrundelsen:
Klubben er meget aktiv og har i de seneste år arrangeret flere koordinerede turneringer og hurtigskakturneringer.
Der gøres en stor indsats for at tiltrække medlemmer og for at få andre klubbers medlemmer til at deltage i klubbens arrangementer.
Klubbens medlemmer er desuden meget flinke til at deltage i andre klubbers turneringer.

 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Jens-Erik Christensen (kasserer), Arne Hove (turneringsleder) og Hans Andersen (sekretær) er på valg.
Alle blev genvalgt uden modkandidater.

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
Finn Winther Nielsen genvalgt.

9. Valg af turneringskomité på 3 medlemmer.
Poul Erik Niebuhr, Kristen Jensen og Søren Hauge.
Alle blev genvalgt uden modkandidater.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Birger Andersen, Svend Aa. Sørensen (Poul Erik Niebuhr).
Alle blev genvalgt uden modkandidater.

11. Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen.
Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11.
Pokalstævnet foreslås holdt lørdag den 24. oktober, arrangeret af Aalborg Skakforening.
Alle datoer blev godkendt.

12. Valg af spillested og dato for mesterrækkens sidste runde.
Der foreslås tirsdag den 16. marts, arrangeret af Aalborg Skakforening.
Forslaget blev godkendt.

13. Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde.
Der foreslås søndag den 21. marts, kl.10,00 hos Aalborg Skakforening.
Forslaget blev ændret til: Søndag den 28. marts 2010, kl. 10.00 hos Nørresundby Skakklub,
hvilket blev vedtaget.

 14. Eventuelt.

Aalborg Skakforening planlægger at få en dobbeltrunde i Skakligaen til Aalborg. Det må kunne lykkes da 7. HK har 3 klubber i Skakligaen.

Jens Kølbæk har haft besøg af en journalist fra Nordjydske, hvor de talte om hvorfor folk spiller skak. Artiklen kommer måske i avisen til påske.

I Hirtshals har de en skole hvor der spilles skak i frikvarteret. Der deltager ca. 50 elever.

Allan Eriksen fortalte at man kan blive reporter på Nordjyskes hjemmeside. Der lægger han mange artikler ind om Tranum Skakklubs aktiviteter. Han har oplevet op til 500 læsere af hans artikler. Det er hermed en ide til andre klubber.

 Refereret af Arne Hove


 Bilag 1.

Formandens beretning:

Holdturneringerne:
I Skakligaen blev Jetsmark nr.3, og Aalborg nr. 7.

I 1. division blev Nørresundby nr. 1 og rykker op i Skakligaen. - Til lykke med det. Nordjylland har hermed igen 3 hold i Skakligaen.

I 2. division blev Jetsmark nr. 3 og Aalborg nr. 5.

Skørping vandt Mesterklassen og rykker dermed og i 2. division. - Til lykke med det.
Nordjylland øger dermed sin repræsentation i divisionsturneringen til 6 hold.

 I Hovedkredsens holdturnering deltog 31 hold med i alt 140 spillere. Forrige år var der 34 hold med i alt 152 spillere.

 Juniorturneringen havde 6 deltagende hold. Forrige år var der 7 hold.

 Hovedkredsens pokalturnering den 25. oktober havde deltagelse af 9 ligesom forrige år.
Vinder blev Jetsmark 1, og Jetsmark 2 vandt handicapturneringen.

Nordjysk Grand Prix havde 8 turneringer imod 7 forrige år.
Den nye turnering var i Nibe.
Aars henlagde med stor succes sit arrangement til Løgstør Parkhotel, hvor der samtidig var skakfestival med Junior Grand Prix og simultanmatch med Peter Heine Nielsen.
Aars Grand Prix blev den største af turneringerne i sæsonen.
Det samlede deltagerantal var 145 mod 139 forrige år.
Grand Prix serien er fortsat en succes, og der er stigende deltagelse.

- Det er tid for klubberne at planlægge deres turneringer for den kommende sæson, så vi kan få dem booket ind i kalenderen.Der kan som hovedregel spilles 1 turnering i hver måned fra august til marts. De klubber, der kommer først, har størst mulighed for at vælge tidspunkt. Der er fastsat 3 turneringer, nemlig Nørresundby den 7. november 2009, Sæby den 28. november 2009 og Terndrup den 13. marts 2010.

Koordinerede turneringer i 2008:
Jeg har modtaget indberetning om 14 koordinerede turneringer med i alt 305 deltagere. Det ligger på samme niveau som sidste år og foregående år. Holdturneringen er ikke medregnet.

Medlemstallet er faldet fra 353 i april 2008 til 331 i april 2009.
Antallet af skakklubber er faldet til 15 idet Østervrå er ophørt.

Hovedkredsen giver støtte til juniorinstruktører, som et supplement til støtten fra unionen. Der er i denne sæson bevilget støtte til juniorinstruktører i Aalborg Skakforening, Aars Skakklub, Hobro Skakklub, Jetsmark Skakklub og Højvangskolen i Svenstrup. - Ordningen ændres fra næste sæson, så det bliver en betingelse for tilskud, at der deltager mindst 5 ungdomsmedlemmer af Dansk Skak Union i den støttede aktivitet.

Dansk Skak Unions skakserverblev sat i gang den 1. marts 2008.
Udviklingen er ikke tilfredsstillende, idet der er en for lille aktivitet på serveren. Det er gang på gang stillet i udsigt, at det skulle blive muligt at lave turneringer på serveren, hvilket er en væsentlig forudsætning for en øget aktivitet. Sagen har været drøftet på adskillige hovedbestyrelsesmøder. Unionens ledelse har erkendt problemet. Det er sidst lovet, at der skal komme gang i det inden påsken.

 Medlemskampagnen.
Medlemskampagnen blev skudt i gang med en brochure og en CD til brug ved udadvendte arrangementer. Materialet kan bestilles hos forretningsudvalget. Det er småt med nye initiativer. Det er fortsat Tordenskjolds soldater, der står for aktiviteterne. Alle klubber bør overveje at gøre brug af tilbudet i forbindelse med medlemsfremmende aktiviteter.

Seniorskak i Nørresundby. Det nye initiativ fra sidste år med skakturneringer om eftermiddagen for de arbejdsfri seniorer fortsatte i den forløbne sæson og har pæn deltagelse. Der er dog stadig plads til flere deltagere.

/Jens Riis


Bilag 2.

4 forslag fra bestyrelsen

1. Forslag om ændring af holdturneringen:

 Det foreslås, at holdturneringen ændres, så der kun er 1 gruppe i A-klassen og 2 eller flere grupper i B-klassen.

Det haster, og bestyrelsen foreslår derfor, at ændringen sker allerede med virkning fra den kommende sæson.

Begrundelser.

Antallet af hold bliver stadig mindre.

Pyramidesystemet er slået i stykker, når der bliver færre grupper nedad. Problemet bliver større, når der bliver færre hold i alt, hvilket desværre må forventes til næste år.

A-klassen bliver stærkere, når man samler de bedste 8 hold i 1 gruppe.

Med 2 grupper i B-klassen vil køreafstandene blive mindre, hvilket er vigtigere i den lavere klasse.

 1.a. Overgangsbestemmelse: Efter sæsonen 2008/9 rykker i alt 8 hold ekstra ned fra A-klassen.

Den klub, der vinder B-klassen, får mulighed for at frafalde oprykningen, hvis den ønsker det af hensyn til styrkeforholdet. I givet fald skal der kun rykke 7 hold ekstra ned.

Hvis et lige antal hold rykker ned fra A-klassen, sker det med lige mange hold fra hver gruppe, og hvis et ulige antal hold rykker ned, sammenlignes de 2 hold, der er på vippen, og det hold, der har den laveste gennemsnitsrating rykker ned, idet der anvendes ratingtallene ved turneringens start.

 2. Forslag om ændringer i reglement for holdturneringen,efter at der kun er 1 gruppe i A-klassen:

§ 1 Inddeling:

1 mesterklasse med 8 hold

1 A-klasse med 8 hold

et antal B-klasser fordelt geografisk med indtil 8 hold i hver.

§ 12 Oprykning

Vinderen af Mesterklassen rykker op i 2. division.

Vinderen af A-klassen rykker op i Mesterklassen.

Gruppevindere i B-klassen rykker op i A-klassen.

§ 13 Nedrykning

Mesterklassen:

Nedrykningen fra Mesterklassen bestemmes af antallet af nedrykkere fra 2. division.

a) Nr. 8 rykker ned, når 1 hold rykker ned fra 2. division.

b) Nr. 7 rykker ned, når 2 hold rykker ned fra 2. division osv.

A-klassen:

Antallet af nedrykkere fra A-klassen er lig med antallet af nedrykkere fra Mesterklassen plus antallet af grupper i B-klassen minus 1.

 3. Forslag om ændringer i reglement for holdturneringen, efter at kommunikationen nu foregår på nettet.

§ 5 Turneringsplaner:

Turneringsplaner, styrkelister spillesteder, spilleaftener og spilletider bekendtgøres via turneringshjemmesiden. Resultatkort til brug ved hjemmekampe kan hentes fra hovedkredsens hjemmeside.

 4. § 9 Ændring af holdopstillingen:

Sidste afsnit, der lyder således:

"Den nye spiller og de ændrede holdopstillinger må benyttes i den 2. uge efter, at indmeldelsen og ændringen til styrkelisten er modtaget af hovedkredsen i henhold til gældende vejledning, når turneringslederen har meddelt dette på turneringens hjemmeside."

- foreslås ændret til:

"Den nye spiller og de ændrede holdopstillinger må benyttes i ugen efter, at indmeldelsen og ændringen til styrkelisten er modtaget af hovedkredsen i henhold til gældende vejledning."

Begrundelse:

Der er ikke længere behov for så lang en frist, og spilleberettigelsen bekendtgøres ikke mere som en særlig meddelelse, da den fremgår af styrkelisten på nettet.Bilag 3.

Forslag til ændring af reglerne for GP-turneringen.

§ 14 foreslås ændret fra

§ 14 - Præmier
Den nærmere fordeling af præmiepuljen inden for de enkelte klasser fastsættes af hovedkredsbestyrelsen efter sæsonens afslutning under hensyntagen til hvor mange spillere der har deltaget i sæsonens løb fordelt på klasser.
Hovedkredsen garanterer en præmie på mindst 1.000 kr. til årets vinder af Mesterklassen.

til

§ 14 - Præmier
Den nærmere fordeling af præmiepuljen inden for de enkelte klasser fastsættes af hovedkredsbestyrelsen efter sæsonens afslutning under hensyntagen til hvor mange spillere der har deltaget i sæsonens løb fordelt på klasser.
Hovedkredsen garanterer en præmie på mindst 1.000 kr. til den spiller, der jfr. reglerne i § 12 har opnået flest GP-point uanset klasse.

Begrundelse for forslaget.
De nuværende præmieregler tilgodeser primært elitespillere, men GP-turneringen er karakteristisk ved at have en meget bred deltagelse.
Forslaget vil derfor tilgodese spillere, der deltager i hele turneringen.

Svend Aage Sørensen
Nørresundby skakklub