Hovedkredsmødets dagsorden mm.

Ordinært hovedkredsmøde

Ny mødedato søndag den 28. juni 2020, kl. 10,00, Strandgade 3, Nørresundby.

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

4) Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.

5) Behandling af indkomne forslag. - Se nedenfor.

6) Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) og initiativpræmie (klub).

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. -  Formand for 2 år (bestyrelsen foreslår Bjarne Sønderstrup),  1 medlem for 2 år (bestyrelsen foreslår Louise Højen).

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Benny Grønhøj)

9) Valg af turneringskomité på 3 medlemmer. (Poul Erik Niebuhr, Hans Andersen og Hans Engen).

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Willy Møller og Niels Pedersen. - Poul Erik Niebuhr)

11) Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen (Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11) og pokalstævnet (Der foreslås den 20. marts 2021 i Aalborg).

12) Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde (Der foreslås den 16. marts 2021 i Aalborg.

13) Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. - Der foreslås søndag den 28. marts i Nørresundby.

14) Eventuelt.

Bestyrelsen opfordrer alle klubber til at møde frem.

Dagsorden og bilag udleveres ikke på mødet, så husk at printe ud i fornødent omfang.

 


 

Bilag 1 til punkt 5

 

Forslag fra hovedkredsbestyrelsen til ændring af § 3 i reglement for Hovedkredsens holdturnering

Første del, der lyder således:

”Kampene spilles på hjemmeklubbens spilleaften, i henhold til vedtagelse på Hovedkredsmødet. Der kan spilles i weekenden, hvis klubberne er enige om det.”

Ændres til:

”Kampene spilles på hjemmeklubbens spilleaften, der skal være en hverdagsaften, mandag til torsdag, medmindre andet aftales mellem klubberne.”

Bemærkning: Forslaget indebærer ikke nogen ændring i forhold til den hidtidige praksis. Der er blot tale om en præcisering, fordi nogle mente, det var uklart.


 

 

Bilag 2 til punkt 5

Diskussionsgrundlag:

Forslag til hovedkredsmødet 2020.

Forslag om ”Wild Card” i 7 HK holdturnering i den kommende sæson med start fra oktober 2020 til marts 2021.

Forslaget går på at nydannede skakklubber eller skak akademier får mulighed for, at spille med andre hold på samme niveau målt i rating.

Som det er nu kan et hold have mere end 600 i rating forskel fra bund til top i eksempelvis A og B-klassen.

Dette gavner ikke noget af holderne i en A eller B klasse rent sportsligt eller motivationsmæssigt, med en så stor rating forskel mellem holderne i respektive klasser.

Undertegnede ønsker at Hovedkredsen i 7HK tager stilling til muligheden, for at man udvider mesterrækken med 1-2 hold, hvor der er mulighed for netop nyetablerede hold, at få et ”Wild Card” til at spille med i den kommende mesterrække med start fra oktober 2020.

Med venlig hilsen

Johan Ravnborg

Formand Dansk Skak Akademi

 

--

Med venlig hilsen

Johan Ravnborg 

Formand

Dansk Skak Akademi


 

Bilag 3 til punkt 5

Til bestyrelsen for 7. hovedkreds

Nibe den 30/1-2020

Forslag til ændring af holdturneringens form:

Motivation:

Undertegnede er efter nogle passive år igen startet i klub, denne gang i DSA med base i Hjørring.

Anledningen var, at der manglede erfarne kræfter på holdet i B-rækken som sammenholdt med klubaften om lørdagen blev afgørende for at jeg meldte mig ind.

Som holdturneringen eksisterer i dag starter alle nye klubber i laveste række med fri tilmelding og så skal man ellers arbejde sig op igennem rækkerne.

Denne rækkefølge virker for nystartede klubber direkte hæmmende for at kunne tiltrække skakspillere fra passivitet (udmeldt) til at melde sig ind og dermed tage aktivt del i skaklivet igen.

I en tid hvor antallet af hold og antallet af klubber stagnerer år for år så er der brug for en holdturnering der kan motivere opstart af nye klubber og aktivering af de passive spillere der med årene er faldet fra og i denne sammenhæng er den nuværende struktur ufleksibel. Der er brug for en form der muliggør vækst.

Inspiration:

Jeg har noteret mig, at Sydjysk kreds har en ret interessant indretning af deres holdturnering med en mesterrække og nedenunder kun en klasse med 4 mands hold der spiller finale om oprykning til mesterklassen, hvilket kunne være en model for fremtidig klasse under mesterrækken.

Krav til mesterrækken:

  • Der skal være sikret plads til nedrykkere fra 2. division og der skal være plads til oprykker(e) fra klassen under mesterrækken.
  • Rækken kan evt. overvejes udvidet til maksimalt 10 hold á 6 spillere, der spiller alle mod alle.
  • Sålænge der så er frie pladser i mesterklassen påtænkes fri tilmelding efter holdopstillingens gennemsnitlige styrke.

Krav til fællesrækken:

  • 4 mands hold
  • Fri tilmelding
  • Ved maksimalt 12 hold tilmeldt opdeling i 2 grupper á maksimalt 6 hold med seedning efter holdopstillingens gennemsnitlige styrke
  • Ved maksimalt 18 hold tilmeldt opdeling i 3 grupper á maksimalt 6 hold med seedning efter holdopstillingens gennemsnitlige styrke
  • Efter det indledende gruppespil spilles finale gruppe med deltagelse af vinderne af de indledende grupper eller oprykningskamp såfremt der blot er 2 indledende grupper.

Afsluttende bemærkninger:

Det er mit indtryk, at det for størstedelen af holdene vægtes højest at spille på hold i holdturneringen fremfor at rykke op i en højere række. Flere spillere har typisk spillet på samme hold med de samme klubkammerater i flere år som er en del af motivationen.

Med nærværende forslag er jeg overbevist om, at der yderligere kan bringes noget ”dynamik” ind i holdturneringen som kan gøre turneringen mere attraktiv i retning af at stille flere hold og tillige give motivation for at starte nye klubber i områder der tidligere har været basis for klubliv.

 

Med venlig hilsen

Kristen M. Jensen


 

Bilag 4 til punkt 5

Forslag til hovedkredsmødet 2020.

Min motivation:

På baggrund af Corona krisen, samt at vores formand for DSU Poul Jacobsen har et ønske om ”skak kan være på mange måder” for alle medlemmer af Dansk Skak Union, har jeg følgende forslag til drøftelse på det kommende hovedkredsmøde.

Forslag:

At alle skakklubber opretter sig som ”hold” på lichess.org på internettet og at vi derigennem udfordrer hinanden via holdkampe online i lyn og hurtigskak, samt inviterer hinanden at spille med i diverse online turneringer løbende gennem året i 7HK.

Hvad med snyd i forbindelse med onlineskak?

Det er ikke muligt at snyde i mens man spiller, i det at lichess.org holder øje med alle partier som bliver spillet. Hvis der er nogen som fristes til at bruge Fritz eller et andet skakprogram som sin ”sekundant”, bliver kontoen automatisk lukket af lichess.org.

Vision:

Nævnes kan at Dansk Skak Akademi allerede er i gang med at planlægge forskellige holdkampe mod skakklubber i Københavns området via lichess.org, samt er i gang med at oprette online turneringer i diverse discipliner som lyn, hurtigskak og sågar korrespondance skak turneringer på internettet i fremtiden.

Her kunne undertegnede også tænke at man kunne lægge alternative sideløbende skakturneringer i forbindelse med vores GP turneringer i hurtigskak på internettet i fremtiden.

Det er kun fantasien som sætter grænser for hvad man kan opnå gennem denne nye mulighed som onlineskak giver os i 7HK.

 Med venlig hilsen

Johan Ravnborg 

Formand

Dansk Skak Akademi