Hovedkredsmødets dagsorden mm.

Ekstraordinært hovedkredsmøde torsdag den 16. august kl 19 i Nørresundbys lokaler Strandgade 3.

 

Der er forskellige emner, som bestyrelsen gerne vil høre medlemmernes meninger om.

 

Dagsorden:

1. Holdturnering for juniorer. Der har på Brønderslev skakklubs generalforsamling været fremsat ønske derom. Synspunktet var, at flere forældre siger fra over for aftenkampe, da det bliver for sent for børnene. Skal det så være sent eftermiddag eller weekender. Holdene kunne være på 4 personer, hvoraf den ene kunne være chaufføren.

2. Reklamekampagne, der stiller krav til klubberne. På DSU’s hjemmeside var der onsdag d 9. maj en omtale derom med henvisning til et notat. Det er fulgt op af i Skakbladet nr 2 siderne 4-6 samt formandens leder side 29 Vi kan i efteråret forvente et arrangement i Nordjylland. Der er af HB afsat et stort beløb til kampagnen, som bliver omtalt som en image-kampagne, men forhåbentlig også bliver en medlemskampagne,

3. Eventuelt.

 

Vel mødt til et godt møde i Nørresundby

 

Mvh Bent Sørensen

 

Status 7.HK juli 2018

 

Vi er 10 klubber

De 4 store Aalborg, Nørresundby, Aars-Nibe og Skørping er præget af et stærkt klubliv med god deltagelse i klubturneringer.

Jetsmark har et førstehold bestående af unge mennesker bosat spredt i hele landet.

Klublivet i Jetsmarker præget af skoleskakken, hvor Bjarne Søndergaard kører et helt suverænt forløb.

De øvrige 5 klubber er små, men har alle gode klubturneringer.

Vi har de senere år haft et svagt stigende medlemstal. Aldersfordelingen siger mange på 60+ og en del i 50’erne. Den sidste gruppe gør, at vi ikke de næste 10 år står foran en nedsmeltning.

På sigt mangler vi naturligvis medlemmer under 50, herunder juniorer.Målsætningen er at skaffe medlemmer af den kategori.

I flere klubber foregår der undervisning af juniorer før klubaftener. Det bedste juniortilbud er JuniorGrand Prix, som afvikles i et samarbejde mellem DSU og Dansk Skoleskak. Sidste sæson afviklet over 6 lørdage fra kl 10-16 med et gennemsnit på over 30 deltagere. I alt ca 60 deltagere, hvoraf kun få er medlem af DSU. Her ligger der en oplagt mulighed for medlemshvervning.

Til næste sæson ligger forslag om en juniorholdturnering i hovedkredsen, som vil blive diskuteret på vort ekstraordinære hovedkreddsmøde d 16. august.

Vi har også Grand Prix turneringer afviklet som hurtigskak uden aldersbegrænsning. Sidste sæson over 8 lørdage med gennemsnitlig 30 deltagere.I alt ca 80 deltagere.

Et Vendsysselmesterskab afviklet som hurtigskak trak kun få juniorer, men igen har vi meget aktive seniorer.

De fleste tilbud forudsætter tidsrummet kl 19-23. Det opfatter forældrene ikke som et godt tilbud til deres børn. Det er en målsætning at skaffe tilbud på andre tidspunkter og kortere betænkningstider.

2018-07-10 BS

Juniorholdturnering

 

Forslag

Der spilles med 4-mandshold.

Intet krav om medlemskab af DSU-klub eller Skoleskakklub

Det er tilladt at bruge en spiller, der ikke er junior (chauffør)

 

Mulighed for at dele op i grupper efter styrke.

Det afgør turneringslederen, når tilmeldingerne foreligger.

Turneringslederen skal have store beføjelser til at tilrettelægge turneringen.

 

Betænkningstid

Vi følger så vidt muligt reglerne for JuniorGrandPrix., dvs 20 minutter og lavere rækker 10 minutter.

I de lavere rækker spilles der to partier i hver runde.

 

Tidspunkt

Er lørdage det rette tidspunkt?

Vi kunne spille 3 matcher en lørdag i efteråret og derefter afgøre, om vi skal spille en lørdag senere.

 

Sted

Er Brønderslev stedet? Evt Vrå Højskole

2018-07-30

BS


 

Ordinært hovedkredsmøde

søndag den 18. marts 2018, kl. 10,00, Strandgade 3, Nørresundby.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

4) Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) og initiativpræmie (klub).

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. -  Bent Sørensen og Bjarne Sønderstrup er på valg.

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. - Jesper Pedersen er på valg.

9) Valg af turneringskomité på 3 medlemmer. - Poul Erik Niebuhr, Søren Hauge, Hans Engen.

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. - Svend Aage Sørensen, Birger Andersen. - Poul Erik Niebuhr.

11) Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen (Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11) og pokalstævnet (Der foreslås den 12. marts 2019 i Aalborg).

12) Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde.

13) Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. - Der foreslås den 24. marts i Nørresundby.

14) Noget om Facebook v/Martin Drastrup

15) Eventuelt.

Vi opfordrer til, at alle klubber møder frem.

Vi ses i Nørresundby Skakklubs lokaler.

Bestyrelsen.


Bilag til mødet vil kunne læses herunder, efterhånden som de indløber.

Man bedes selv printe ud efter behov, da bilagene ikke vil blive udleveret på mødet.


 

Beretning til hovedkredsmødet d 18. marts 2018

 

 Vort medlemstal var ved årsskiftet 311. Et medlem mere end året før. Aldersfordelingen gør, at vi mister medlemmer, men tallene viser, at vi heldigvis får nye medlemmer. På landsplan ser det desværre ud til, at DSU står til et vigende medlemstal, hvilket er et økonomisk problem.

I de gode gamle dage havde vi også flere medlemmer. Jeg har hørt tallet 700. Vi skal hele tiden være opmærksom på, hvad vi gør for at få nye medlemmer. Med den store skakaktivitet på skolerne har vi et potentiale der.

I 7.HK har vi gode tiltag på området. Sammen med Dansk Skoleskak står vi bag Junior Grand Prix nogle lørdage i sæsonen. Det er en glimrende overgang fra skoleskak til turneringsskak.

Vor egen Grand Prix turneringer har mest tilslutning fra vi gråhårede, men er åben for alle aldersgrupper.

Jeg mener, at den korte betænkningstid er væsentlig, når vi skal have tilbud til nye og unge medlemmer. Derfor finder jeg det positivt, at Brønderslev Skakklub og Vrå Højskole er kommet på banen med et par meget vellykkede turneringer. Vi håber, det fortsætter. Vi fik genindført Vendsysselmesterskabet. Og det kan udmærket gennemføres som hurtigskak.

Vores holdturnering kører fortsat på et godt niveau. De lokale mesterskaber og klubturneringer ser også ud til at have god tilslutning. Vore medlemmer er aktive.

I efterårsferien arranger Aalborg Skakforening og Nørresundby Skakklub igen ”Larsens Nordjyske Mindeturnering”. I 2019 har Års/Nibe jubilæum. Jeg tror, de er gået i tænkeboks.

24-02-2018

BS