Hovedkredsmødets dagsorden mm.

Ordinært hovedkredsmøde

søndag den 20. juni 2021, kl. 10,00, Strandgade 3, Nørresundby.

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående kalenderår.

4) Fremlæggelse af budget for det nye år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent til hovedkredsen.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Hovedkredsbestyrelsens forslag til indstilling til DSU's hæderstegn (person) og initiativpræmie (klub).

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. – Turneringsleder for 2 år (Arne Hove), Kasserer for 2 år (Jens Riis modtager ikke genvalg), 1 medlem for 2 år (Jan Kjeldsen).

8) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Benny Grønhøj)

9) Valg af turneringskomité på 3 medlemmer. (Poul Erik Niebuhr, Hans Andersen og Hans Engen).

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Willy Møller og Niels Pedersen. - Poul Erik Niebuhr)

11) Fastsættelse af spilledatoer for holdturneringen (Der foreslås ugerne 44-46-48-2-5-9-11) og pokalstævnet.

12) Valg af spillested for mesterrækkens sidste runde.

13) Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære hovedkredsmøde. - Der foreslås søndag den 27. marts i Nørresundby.

14) Eventuelt.

Bestyrelsen opfordrer alle klubber til at møde frem.

Dagsorden og bilag udleveres ikke på mødet, så husk at printe ud i fornødent omfang.